Dôležitý oznam

Vážení zákazníci,

oznamujeme Vám že článok uverejnený v Piešťanskom denníku,dňa 6.2.2020 pod názvom

"Odpor obyvateľov bol úspešný, vodárňam preddavkové platby neprešli ",

je zavádzajúci vo vzťahu k väčšine zákazníkov, ktorí súhlasili so zálohovými platbami.

Naša spoločnosť reagovala na dlhodobé podnety od občanov, o možnosť realizovať zálohové platby. Preto aj naďalej pokračujeme v zavádzaní pro-zakazníckeho spôsobu úhrad zálohových platieb za dodávku pitnej vody a likvidáciu splaškovej vody.

Oznam k fakturácií na rok 2020

Splatnosť faktúr za opakované dodanie tovarov a služieb sa pre všetkých zákazníkov Trnavskej vodárenskej spoločnosti sa predlžuje do 31.03.2020.

Zároveň by sme chceli ubezpečiť zákazníkov, ktorí využili elektronickú formu komunikácie, že všetky doručené emaily postupne spracovávame a budeme na ne reagovať.

Zmeny vo fakturácií na rok 2020

Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s., si Vám dovoľuje oznámiť, že od 1.1.2020 prechádza na nový spôsob fakturácie formou fakturácie za opakované dodanie tovarov a služieb.

Štvrťročná periodicita fakturácie

Zákazníkom so štvrťročnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho štvrťroku .

Faktúry za opakované dodanie tovarov a služieb budú vystavované v januári (na obdobie január až marec) a v apríli (na obdobie apríl až máj).

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb (na obdobie júl až september) a v októbri (na obdobie október až november).

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Mesačná periodicita fakturácie

Zákazníkom s mesačnou periodicitou fakturácie bude vystavená faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb na základe technického prepočtu z poslednej vyúčtovacej faktúry za predchádzajúce obdobie vždy na začiatku kalendárneho mesiaca január, február, marec, apríl a máj.

K 30.6. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie január až jún.

Následne v júli, auguste, septembri, októbri, novembri budú vystavené faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb.

K 31.12. bude vystavená vyúčtovacia faktúra za obdobie júl až december.

Ak by Vám bola faktúra za opakované dodanie tovarov a služieb doručená neskôr, spoločnosť TAVOS, a. s. akceptuje oneskorené úhrady týchto faktúr a predlžuje ich splatnosť až do 14.2.2020. Aktualizácia: splatnosť sa predlžuje do 31.3.2020.

Ročné úhrny zrážok pre rok 2020

SHMU logo

Slovenský hydrometeorologický ústav stanovil lokálne priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok v nasledovných lokalitách (je to priemer úhrnov z rokov 2015 - 2019):

Lokalita Úhrn atmosferických zrážok (mm)
Trnava 546.9
Piešťany 526.3
Vrbové 534.7
Leopoldov 569.1
Dechtice 597.8
Ružindol 546.9
Biely Kostol 546.9
Madunice 556.4
Špačince 562.3
Zeleneč 524.3

Cena vodného a stočného na rok 2020

URSO

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. Z. z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s

s účinnosťou od 1. januára 2020 do 31. decembra 2021 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7449

0,8939

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6134

0,7361

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1497

1,3796

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0003/2020/V zo dňa 10.12.2019 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Na základe porovnateľnosti výšky jednotlivých cien za vodné a stočné v rámci 14 najvýznamnejších vodárenských spoločností na Slovensku, Trnavská vodárenská spoločnosť je vo vodnom 2. najlacnejšia a v stočnom 9. najlacnejšia.

Pri priemernej spotrebe vody v domácnostiach bude dopad cenovej úpravy predstavovať priemerné mesačné zvýšenie platieb (sumárne vodného aj stočného) na 1 osobu o 0,4034 € (vrátane DPH), čo v prípade priemernej rodiny predstavuje mesačnú záťaž cca 1,21 €.

Zmena cien v období účinnosti tohto cenového rozhodnutia t.j. od 1.1.2020 do 31.12.2021 sa nevylučuje.

Otváracie hodiny Zákaznických centier

Zákaznícke centrá v Trnave a v Piešťanoch:

Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:

07:00  – 15:00 hod.

Streda:

07:00  – 17:00 hod.

Obednajšia prestávka:

od 11:30 do 12:00 hod.

Kontaktné čísla

Oprava faktúr (nesprávny odpočet)
  • 033 / 59 66 137
Zákaznícke centrum Trnava
  • 033/ 59 66 213

  • 033/ 59 66 215

  • 033/ 59 66 217

  • 033/ 59 66 405

Zákaznícke centrum Piešťany
  • 033/ 59 66 146

  • 033/ 59 66 166

Dôležité čísla

Nahlasovanie porúch

na vodovodnej a kanalizačnej sieti (Nonstop):

033 / 59 66 182

Bankové spojenia

Pre účely platobného styku s našimi zákazníkmi je vedené bankové spojenie:

Platby prevodným a inkasným príkazom:

Banka: Tatra banka, a.s.,

IBAN: SK0711000000002924123384,

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Zaujimavosti o vode...

Kto je online

Máme online 13 hostí