Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO: 36252484
IČ DPH: SK2020172264
Webová stránka: www.tavos.sk, www.tavos-as.sk
Právna forma: Akciová spoločnosť
Deň zápisu do Obchodného registra: 07.01.2003

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany bola založená rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej republiky v podobe „Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií“ spísanej vo forme notárskej zápisnice zn. N 867/2002, Nz 861/2002 dňa 2.12.2002. Fond národného majetku SR vydal dané rozhodnutie (zakladateľskú listinu) na základe § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím  Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p., Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou bol  určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276.

Spoločnosť vznikla dňom jej zápisu do Obchodného registra, t.j. dňom 07.01.2003. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v oddiele Sa a vo vložke číslo 10263/T. Základné imanie spoločnosti je 51 883 603,70 € a je rozdelené na 1 563 230 akcií na meno v menovitej hodnote 33,19 €. Akcie sú uvedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálneho depozitára podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch.

Predmet podnikania:

 1. zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov v danej územnej pôsobnosti
 2. odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejných kanalizácii v danej územnej pôsobnosti
 3. v súvislosti so základným predmetom podnikania:
 • prevádzkovanie, udržiavanie, oprava a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ku ktorým má právo užívania
 • zabezpečovanie vodohospodárskeho a technického rozvoja, hydrogeologického prieskumu, prípravnej a projektovej dokumentácie, investorskej a inžinierskej činnosti na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskej činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií
 • realizovanie vývojových, stavebných, montážnych, opravárenských a servisných, technologických a laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činností
 • zabezpečenie, pre vlastnú potrebu, geodetických a reprografických prác, revízií vyhradených zariadení, vnútropodnikovej dopravy, prevádzky mechanizačných prostriedkov, obhospodarovania bytového a nebytového fondu
 • zabezpečenie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov
 • poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV
 • poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
 • zabezpečovanie obstarávateľských služieb spojených so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov