Kanalizačná sieť a ČOV

Odvádzanie a čistenie odpadovej vody

COV
Z prevádzkového hľadiska k hlavným cieľom spoločnosti patrí zabezpečovať služby v oblasti odvádzania odpadových vôd v kontinuálnom alebo aspoň prerušovanom režime (závisí od zvoleného mechanizmu služby) pri plnení príslušných požiadaviek na kapacitu. Metódy čistenia odpadových vôd alebo ich zneškodňovania musia zodpovedať vybranému systému odvádzania. Čistenie splaškových alebo mestských odpadových vôd a zvyškových látok oddelených od odpadových vôd môže mať niekoľko stupňov, v závislosti od pôvodu a kvality zdroja odpadových vôd a samočistiacej schopnosti recipientu. Stupne čistenia môže zahŕňať mechanické čistenie na odstránenie väčších častíc ako sú piesok a štrk, sedimentáciu a odstraňovanie nerozpustných pevných látok, biologické čistenie na odstraňovanie rozpustných organických znečisťujúcich látok, odstraňovanie nutrientov ako je dusík a fosfor a dezinfekciu vypúšťaných odpadových vôd na odstránenie patogénnych mikroorganizmov ako sú baktérie a vírusy.
Primerane vyčistené odpadové vody sa nakoniec vracajú do prostredia a môžu mať významný vplyv na kvantitu a kvalitu prírodných zdrojov vody. Efektívne a bezpečné riadenie zvyškových látok pochádzajúcich z čistenia odpadových vôd, vrátane ich konečného zneškodňovania alebo opätovného použitia, sa stáva stále dôležitejšie najmä kvôli pozornosti venovanej ochrane životného prostredia a zachovaniu zdrojov.

Prehľad dôležitých ukazovateľov odkanalizovanej a vyčistenej odpadovej vody v lokalitách prevádzkovaných TAVOS, a.s.:

Úlohou ČOV je zabezpečiť vyčistenie odpadovej vody tak, aby sa mohla vrátiť do prirodzeného kolobehu v prírode , teda do recipientu, kde prebieha ďalšie dočistenie. Vo vodách, predovšetkým odpadových sa nachádza široká paleta rôznych organických látok. Pretože nie je možné prakticky stanoviť každú z nich osobitne, bolo potrebné nájsť parameter, ktorý by postihoval celkový obsah týchto látok a tým aj mieru celkového znečistenia vody.  
Biologická (biochemická) spotreba kyslíka (BSK5) je množstvo kyslíka spotrebovaného mikroorganizmami na biochemický rozklad organických látok obsiahnutých vo vode počas piatich dní pri stanovených podmienkach.
Chemická spotreba kyslíka (CHSK) je množstvo kyslíka spotrebovaného na chemickú oxidáciu všetkých organických látok za presne stanovených podmienok.
Znečisťujúce nerozpustné látky (NL) sú látky, ktoré sa stanovia filtráciou vody a vysúšaním zvyšku na filtri pri 105°C do konštantnej hmotnosti.


Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vypúšťaných odpadových vôd podľa Nariadenia vlády č. 269/2010 Z. z.

 
Ukazovatele znečistenia
CHSKcr (mg/l) BSK5 (mg/l) NL (mg/l)
ČOV p m p m p m
Zeleneč 90 125 15 25 20 40
Piešťany 90 125 20 30 20 40
Vrbové - Krakovany 100 140 20 35 25 50
Dechtice 135 170 30 60 30 60
Madunice 135 170 30 60 30 60

p - koncentračné hodnoty zlievanej vzorky za časové obdobie
m - koncentračné hodnoty kvalifikovanej bodovej vzorky

Prezentovanie množstva čistenej odpadovej pitnej vody z jednotlivých ČOV v správe TAVOS, a.s. a ich percentuálny podiel z celkového množstva vody čistenej za rok 2010:

ČOV Množstvo vyčistenej OV (m3)
Zeleneč 8 762 106
Piešťany 6 208 184
Vrbové - Krakovany 303 555
Dechtice 188 839
Madunice 58 751
SPOLU 15 521 435