Energetická náročnosť prevázky vodovodov a kanalizácií

Hodnotenie energetickej náročnosti prevádzky verejných vodovodov a kanalizácií

v zmysle zákona SNR č. 476/2008 Z.z § 5 bod 6 a prílohy č. 8 a 9 vyhlášky č. 428/2010 Z.z.

 

Názov prevádzkovateľa verejných vodovodov a kanalizácií:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

IČO: 36 252 484

ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ PREVÁDZKY VEREJNÝCH VODOVODOV

 

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných vodovodov

Množstvo predanej vody z verejných vodovodov

Energetická náročnosť prevádzky verejných vodovodov

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2010

7 333

9 966

0,736

2011

7 436

9 975

0,745

2012

7 762

10 046

0,773

2013

7 581

9 938

0,763

2014

8 477

9 620

0,881

2015

7 855

10 091

0,778

2016

8 124

10 109

0,804

2017

8 503

10 347

0,822

2018 8 098
10 172

0,796

 

 ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ PREVÁDZKY VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ

 

Rok

Spotreba energie na prevádzku verejných kanalizácií

Množstvo odkanalizovanej vody

Energetická náročnosť prevádzky verejných kanalizácií

MWh

tis.m3

MWh/tis.m3

2010

18 846

15 624

1,206

2011

21 000

15 448

1,359

2012

14 720

14 966

0,984

2013

16 891

16 171

1,045

2014

16 076

15 499

1,037

2015

18 118

17 225

1,052

 2016

18 093

16 455

1,100

2017

18 902

14 047

1,346

2018

18 185

14 423 1,261