SEPA inkaso

sepa-logo

Postup pri založení nového mandátu založenom po 1.2.2014, resp. po 1.7.2014:

 1. Zákazník predloží doklad o zriadení bankového účtu, doklad totožnosti a obchodnú zmluvu s TAVOSom
 2. Pracovník odbytu TAVOSu zadá potrebné údaje v zmysle známych pravidiel do systému USYS.net (spôsob úhrady, UMR, IBAN, CID, dátum platnosti, dátum podpisu),
 3. Pracovník odbytu TAVOSu vytlačí zo systému USYS.net 2x originál mandátu pre SEPA inkaso,
 4. Zákazník podpíše mandát pre SEPA inkaso a ponechá si 1x originál,
 5. Pracovník odbytu TAVOSu preberie 1x originál mandátu pre SEPA inkaso a odovzdá ho na GR PN pre centrálnu evidenciu saldokontistke TAVOSu a tá ho založí do archívnej evidencie,
 6. Zákazník pre vytvorenie tzv. súhlasu s inkasom, oznámi svojej banke získanie mandátu od TAVOSu alebo samostatne si tento súhlas nastaví podľa bankových podmienok cez internetbanking.

Postup pri obnovení starého mandátu založenom do 31.1.2014:

 1. Zákazník predloží doklad o zriadení pôvodného bankového účtu pre inkaso, doklad totožnosti a obchodnú zmluvu s TAVOSom
 2. Pracovník odbytu TAVOSu zadá alebo skontroluje správnosť potrebných údajov v zmysle známych pravidiel do systému USYS.net (spôsob úhrady, UMR, IBAN, CID, dátumy platnosti a podpisu zadá 31.1.2014),
 3. Pracovník odbytu TAVOSu vytlačí zo systému USYS.net 2x originál mandátu pre SEPA inkaso,
 4. Zákazník podpíše mandát pre SEPA inkaso a ponechá si 1x originál a od pracovníka odbytu TAVOS dostane informáciu o TAVOS čísle bankového účtu zriadeného pre inkaso,
 5. Pracovník odbytu TAVOSu preberie 1x originál mandátu pre SEPA inkaso a odovzdá ho na GR PN pre centrálnu evidenciu saldokontistke TAVOSu a tá ho založí do archívnej evidencie,
 6. Zákazník pre vytvorenie tzv. súhlasu s inkasom, oznámi svojej banke získanie mandátu od TAVOSu a oznámi aj obdržané číslo bankového účtu pre inkaso.     

Možnosti podania žiadosti o SEPA inkaso je možné okrem osobného vybavenia aj prostredníctvom:

 1. Elektronického emailu - okrem potrebných vyššie uvedených dokladov je potrebné aj právne overenie podpisového vzoru na priloženom mandáte, inak bude mandát z našej strany považovaný za neplatný. Pracovník odbytu TAVOS po získaní všetkých potrebných dokladov pošle na zákazníkov email vyplnený mandát pre SEPA inkaso.
 2. Splnomocneného zástupcu - okrem potrebných vyššie uvedených dokladov je potrebné aj podpísané splnomocnenie na zastupovania v danom úkone.
 3. Nevylučuje sa využiť aj možnosť kombinácie oboch predchádzajúcich možností, č. 1 a č. 2 s doložením všetkých potrebných dokladov.
 4. Písomnej žiadosti formou listovej korešpondencie, je potrebné doložiť aj právne overenie podpisového vzoru
 5. Nevylučuje sa využiť aj možnosť kombinácie možností č. 2 a č. 4 s doložením všetkých potrebných dokladov.

Pracovník odbytu sa v danom texte myslí príslušný pracovník, ktorý realizuje alebo realizoval konkrétnu obchodnú zmluvu so zákazníkom. Zákazník si musí byť vedomý, na ktorom mieste uzatváral, resp. kde bol nasmerovaný k uzavretiu obchodnej zmluvy s TAVOSom, či na príslušnom prevádzkovom závode v Trnave alebo v Piešťanoch alebo na generálnom riaditeľstve v Piešťanoch. Pravidlom je, že zmluvy s domácnosťami uzatvára príslušný prevádzkový závod a zmluvy s organizáciami útvar odbytu na generálnom riaditeľstve. Adresy závodov a GR sú v sekcii Zákaznícka zóna - Kontakty.