Svetový deň vody 2016 - bezplatný rozbor vody

WWD2016 logoSvetový deň vody (World Water Day) v roku 2016 má motto „Voda a zamestnanosť“ - je oslavou úcty a pokory k vode, ktorej význam si celý svet každoročne pripomína 22. marca. Voda je najbežnejšia kvapalina, nevyhnutná pre život ľudí, zvierat a rastlín. Túto čistú, bezfarebnú kvapalinu pozná dôverne každý z nás. Zatiaľ ešte stále považujeme vodu za samozrejmosť a jej dôležitosť vieme oceniť len málokedy.

V súvislosti s „Dňom vody“ si pripomeňme niekoľko štatistických údajov:

Zdroje pitnej vody na zemeguli

Na zemeguli je 1,4 miliardy km2 vodnej plochy, ale 97,5 % tejto vody je príliš slanej na to, aby sa dala použiť ako pitná alebo na zavlažovanie. Iba 0,26 % pripadá na jazerá a rieky, z ktorých berieme vodu na zavlažovanie a pre našu potrebu. Na svete je 1,1 miliardy ľudí, 18 % svetovej populácie, ktorí majú ťažký prístup k pitnej vode. Každý týždeň umiera podľa odhadov 42 000 ľudí na choroby spôsobené nedostatkom pitnej vody.

Spotreba vody

Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje jej nedostatok, čo súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Vo vyspelom svete človek denne spotrebuje okolo 160 a viac litrov vody na konzumáciu a hygienu. Vysoká spotreba vody súvisí aj s jej priemyselným a energetickým využitím nielen v priemysle ale aj v bežných domácnostiach - používanie klimatizácie, spŕch, práčok a umývačiek riadu.

Znečistenie vody

Medzi najčastejší ukazovateľ znečistenia pitných vôd určite patria dusičnany. Dusičnany sú vážnou hrozbou pre pitnú vodu. Vplyvom hnojenia polí, únikom odpadových vôd zo žúmp či septikov sa v nadmernom množstve dostávajú do studní a vrtov. Ich zdravotné riziko je v ich premene v tráviacom trakte, kde sa zmenia na nitrosamíny. U nich je podozrenie, že sú rakovinotvorné.

Povolenú hodnotu dusičnanov v pitnej vode stanovuje NV SR č. 354/2006 Z.z. a určuje najvyššiu medznú hodnotu pre ukazovateľ dusičnany 50 mg/l. Prípustnú hodnotu dusičnanov najviac 10 mg/l v pitnej vode používanej dojčatami stanovuje vestníku MZ v 81.výnose MP a MZ SR z 10.8. 2000 č. 2313/2000, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca nápoje.

Význam vody

Voda je kľúč úniku z biedy - Voda je kľúč k rozvoju - Voda je kľúč ku zdraviu - Právo na vodu je základom pre rovnosť a udržateľný rozvoj

K osvetovým akciám Svetového dňa vody sa v  roku 2016 pripája aj TAVOS, a.s. Piešťany.

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. organizuje pre verejnosť bezplatné vyšetrenie vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov.

Skúšobné laboratórium vykoná vo vzorkách privezených od obyvateľov skúšku v ukazovateli dusičnany a celková tvrdosť vody.

Základné Informácie

SLPríjem vzoriek:

Miesto: Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál čistiarne odpadových vôd) - nájdete nás TU

Dátum: 07.apríl 2016 - štvrtok   

V čase od 7:00 do 12:00 - Skušobné laboratorium TAVOS, a.s., Bratislavská 3558, Piešťany

V čase od 7:00 do 10:00 - Závod Trnava, Fraňa Kráľa 1 – podateľňa

Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

Objem vzorky:

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť opatrená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa kopaná, vŕtaná alebo artézska, prameň, príp. hĺbka zdroja) a tel. kontakt.

Odber vzorky:

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu.

Vodu treba odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Použitá metóda:

  • Dusičnany: Horáková, M., P.Lischke a A.Grünwald, 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL Praha.
  • Princip: Stanovenie v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dĺžke 220 nm.
  • Tvrdosť vody: testovacie prúžky

Informácia o výsledku skúšok:

Pri odovzdaní vzorky pracovníci skúšobného laboratória (SL) TAVOS, a.s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo o ktorom bude každý zákazník informovaný pri odovzdaní vzorky, jednak slovne a tiež zákazník dostane štítok s kontaktom na Skúšobné laboratórium na ktorom bude uvedené aj číslo jeho vzorky.

Výsledky skúšok budú cca v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke Tavos-u formou - číslo vzorky a hodnota príslušného ukazovateľa.

Zákazník si pre informáciu môže aj zavolať na číslo uvedené na štítku. SL TAVOS, a.s. protokoly o skúškach vydávať nebude.