Informácia o zámere odpredaja nepotrebného majetku

info iconTrnavská vodárenská spoločnosť, a.s. má zámer odpredať svoj nepotrebný nehnuteľný majetok. Predmetom odpredaja sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Trnave, m.č. Modranka - Hraničná ulica.

Stavba - Rodinný dom so súpisným číslom 4216 postavený na parcele číslo1496, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 131 m2, zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom Trnava, Správa katastra Trnava na liste vlastníctva č. 1077, katastrálne územie Modranka.

Pozemky zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom Trnava, Správa katastra Trnava na liste vlastníctva č. 1077, katastrálne územie Modranka:

  1. parcela číslo 1496 o výmere 131m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
  2. parcela číslo 1497/1 o výmere 428 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
  3. parcela číslo 1497/2 o výmere 435 m2 , druh pozemku - zastavané plocha a nádvoria.

Podrobnú špecifikáciu predmetu predaja a súťažné podmienky obsahujú súťažné podklady, ktoré môžete získať kliknutím TU.

Lehota na predkladanie ponúk je 31.05.2016 do 14.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne tejto obchodnej verejnej súťaže poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

 

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nepotrebného majetku

 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. uskutočnila obchodnú verejnú súťaž so zámerom odpredať svoj nepotrebný nehnuteľný majetok. Predmetom odpredaja sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Trnave, m.č. Modranka - Hraničná ulica.

Stavba - Rodinný dom so súpisným číslom 4216 postavený na parcele číslo1496, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 131 m2, zapísaná v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom Trnava, Správa katastra Trnava na liste vlastníctva č. 1077, katastrálne územie Modranka.

Pozemky zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Katastrálnym úradom Trnava, Správa katastra Trnava na liste vlastníctva č. 1077, katastrálne územie Modranka:

  • parcela číslo 1496 o výmere 131m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela číslo 1497/1 o výmere 428 m2, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
  • parcela číslo 1497/2 o výmere 435 m2 , druh pozemku - zastavané plocha a nádvoria.

 

Počet záujemcov, ktorí zaslali ponuku: 4

Ponuka č. 1: Úspešný navrhovateľ:

Ing. Zuzana Legényová, Spartakovská 3, 917 01 Trnava

Ponúknutá cena: 117.000,00 €

Podmienky podania návrhu splnené               

Neúspešní navrhovatelia:

Ponuka č. 2: Lukáš Kučera, Tupého 21, 831 01 Bratislava

Ponúknutá cena: 108.000,00 €

Podmienky podania návrhu splnené 

Ponuka č. 3: Farma Fresh Slovakia, s.r.o., Sereďská 247/4012, 917 05 Trnava - Modranka

Ponúknutá cena: 82.000,00 €

Podmienky podania návrhu splnené 

Ponuka č. 4: Rudolf Krajčovič, Lúčna 43, 917 05 Trnava

Ponúknutá cena: 81.101,00 €

Podmienky – ponuka bola doručená po termíne