Svetový deň vody 2017 - bezplatný rozbor vody

WWDSvetový deň vody (World water day) je vhodnou príležitosťou k prijímaniu opatrení na boj s nedostatkom vody. Aj napriek obrovskému pokroku, v súčasnosti žije viac ako 663 miliónov ľudí bez bezpečného prístupu k pitnej vode.

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je ,,Odpadová voda“. Väčšina všetkých odpadových vôd z našich domovov, miest, priemyslu a poľnohospodárstva tečie naspäť do prírody bez toho, aby sa upravila alebo zrecyklovala. Znečisťuje tak pitnú vodu, vodu na kúpanie a zavlažovanie. Znižovanie, bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd chráni ľudí a životné prostredie.

Pri príležitosti Svetového dňa vody poskytne Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s.

dňa 23. marca 2017 (štvrtok) verejnosti bezplatný rozbor vzoriek vody

z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a tvrdosť vody.

Príjem vzoriek

Dátum: 23. marec 2017 (štvrtok)
Miesto a čas:
lokalita Piešťany: od 7:00 do 12:00 hod. - Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s., Bratislavská cesta 3588, Piešťany (areál Čistiarne odpadových vôd)
lokalita Trnava: od 7:00 do 10:00 hod. - TAVOS, a. s., podateľňa, Fraňa Kráľa 1, Trnava
 
Prosíme o dodržanie harmonogramu odovzdávania kontrolnej vzorky vody.

Objem vzorky

Požadovaný objem vzorky je 0,2 – 0,5 litra v čistej sklenenej nádobe naplnenej vzorkou vody po okraj. Nádoba musí byť označená štítkom s údajmi o mieste odberu, zdroji vody (studňa - kopaná, vŕtaná, narážaná alebo artézska; prameň, príp. hĺbka zdroja) a o telefónnom kontakte.

Odber vzorky

Pred samotným odberom vzorky je potrebné odpustiť dostatočný objem vody (cca 2 minúty a viac) do odstránenia
prípadného zákalu a až následne naplniť vzorkovaciu nádobu. Vodu je potrebné odobrať v deň jej doručenia na rozbor.

Použitá metóda:

• Dusičnany: Horáková, M., P. Lischke a A. Grünwald, 1986. Chemické a fyzikální metody analýzy vod. SNTL Praha. Princíp: Stanovenie v ultrafialovej oblasti spektra pri vlnovej dĺžke 220 nm.
• Tvrdosť vody: testovacie prúžky.

Informácia o príjme vzorky a výsledku skúšok

Pri odovzdaní vzorky pracovníci TAVOS, a. s. vykonajú evidenciu vzorky, pridelia jej číslo, o ktorom bude každý zákazník informovaný. Výsledky skúšok budú v priebehu týždňa uvedené na webovej stránke www.tavos.sk, kde pri čísle vzorky budú uvedené hodnoty príslušných ukazovateľov. Výsledky skúšok si môže zákazník zistiť aj telefonicky na číslach 033/59 66 301 a 033/59 66 302. Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. protokoly o skúškach vydávať nebude.