Zrušenie tendra - Realizácia rekonštrukcie vodovodného potrubia DN200 v obci Dolné Orešany

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola realizácia rekonštrukcie vodovodného potrubia DN200 v obci Dolné Orešany.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 15. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky