Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dechtice. Jestvujúce potrubie LT DN100 je zastaralé a poruchové a z tohto dôvodu sa požaduje vykonanie jeho rekonštrukcie v celkovej dĺžke 798,70 m.

Vodovod je uložený v stiesnených pomeroch, preto bude jeho rekonštrukcia vykonaná bezvýkopovým spôsobom - technológiou Berstlining – aj kvôli nutnosti zachovania jestvujúcej dimenzie potrubia DN100. Nové potrubie PEHD Da 110x6,6 RC SDR17, PE100, PN10 bude zatiahnuté do existujúceho potrubia DN100.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 17.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 24.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.