Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu systému kontinuálneho merania a monitorovania prietoku a spotreby vody na kľúčových miestach rozvodnej a distribučnej siete s prenosom údajov na vodárenský dispečing a s možnosťou vyhodnocovania zaznamenaných údajov. Obstarávateľ požaduje realizáciu meracích bodov na vybraných miestach vodovodnej siete od vodných zdrojov, cez vodojemy, prívodné a zásobné potrubia, až po merné objekty na vstupoch do jednotlivých obcí s cieľom rýchlej identifikácie poruchových lokalít, únikov a strát vody na jednotlivých trasách.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 07.05.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 29.05.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.