Meranie odberu pitnej vody

vodomerTAVOS, a.s. meria množstvo odoberanej vody vodomerom, ktorý je umiestnený spravidla vo vodomernej šachte, alebo podľa pokynov prevádzkovateľa. Vodomer je majetkom TAVOS, a.s., ktorá zabezpečuje jeho kontrolu, výmenu a vykonáva odpočet. Údaje namerané týmto vodomerom slúžia ako podklad k fakturácii odoberanej vody. U domácností a väčšiny ostatných odberateľov sa vykonávajú odpočty štyri krát do roka a u tzv. veľkoodberateľov jeden krát mesačne, alebo podľa odpočtového cyklu TAVOS, a.s. Meranie na súkromných vodomeroch, prípadne podružných vodomeroch, umiestnených v byte alebo inde, sa pri fakturácii neberie do úvahy.

Pokiaľ máte pochybnosti o správnosti merania vodomeru, môžete písomne požiadať o jeho preskúšanie, ktoré vykoná autorizovaná skúšobňa. Pokiaľ sa preukáže, že vodomer meral vo Váš neprospech, hradí náklady na preskúšanie TAVOS, a.s. V opačnom prípade hradí náklady sám odberateľ.

Odberateľ (majiteľ objektu) je povinný umožniť zamestnancom TAVOS, a.s. prístup k vodomeru!

Pokiaľ odberateľ (majiteľ objektu) v dobe odpočtu nie je prítomný, vyplní príslušné tlačivo o stave vodomeru (ktorý na mieste ponechá odčítač) a zašle ho na adresu TAVOS, a.s. Stav vodomeru je možné taktiež nahlásiť telefonicky na príslušné závody. (PN - 033 / 59 66 165, TT - 033 / 59 66 211)

Nezabudnite, že odberateľ (majiteľ objektu) je povinný chrániť vodomer pred poškodením (predovšetkým pred mrazom), pred neoprávneným zásahom do vodomeru, odcudzeniu vodomeru a že v prípade poškodenia nesie náklady spojené s jeho výmenou!

Nezabudnite na povinnosť, neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru, ako i neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený!