Čo tvorí cenu vody a regulácia ceny

Čo tvorí cenu vody?

obrzok mince

Platby za sprostredkovanie služby v oblasti vodohospodárskych činností majú dve časti a to tzv. vodné a stočné, ktoré upravuje Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodovch a verejných kanalizáciách, § 28 - Vodné a stočné.
TAVOS, a.s. realizuje kalkuláciu cien podľa nákladov a navrhuje výšku pre obdobie jedného kalendárného roka. Navrhnutú cenu následne schváľujú zástupcovia štatutárnych orgánov a zástupcovia miest a obcí, ktorí sú akcionármi TAVOS, a.s.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) vydáva podľa cieľov regulačnej politiky štátu každý rok cenový výnos, ktorým ustanovuje zásady výpočtu ceny vodného a stočného. Týmto výnosom sa vodárenská spoločnosť má riadiť pri návrhu ceny pre ďalší.

Najdôležitejším údajom, ktorý slúži na stanovenie cien pre jednotlivých odberateľov (producentov) je priemerná cena vodného a stočného. Táto cena sa tvorí na základe vyšpecifikovaného objemu oprávnených nákladov a primeraného zisku pripadajúcich na 1 m3 vody povýšeného (poníženého) o určitý objem výnosov, o ktoré bola spoločnosť v minulom období (pred 2 rokmi) nedostatočným odhadom plánovaných nákladov ukrátená, resp. premršteným odhadom obohatená. Na základe splnenia určitých kritérií sa určuje spôsob výpočtu cien pre odberateľov (producentov).

V roku 2007 boli určené nasledovné spôsoby:

Vodné – 2 spôsoby:

  1. výpočet jednotnej ceny
  2. výpočet na základe špecifických kritérií a ich vzájomnej kombinácie (technických, geografických, kvalitatívnych a kvantitatívnych)


Stočné – 2 spôsoby:

  1. výpočet jednotnej ceny
  2. výpočet na základe špecifických kritérií a ich vzájomnej kombinácie (technických, geografických, kvalitatívnych a kvantitatívnych)