Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu klimatizácie a chladenia vnútorných priestorov v administratívnej budove sídla spoločnosti obstarávateľa v rozsahu komplexného chladenia vnútorných priestorov, chladenia serverovne a teplovzdušnej dverovej clony.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 15.05.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.05.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie stavebnej a technologickej časti elektroinštalácie hlavnej budovy čerpacej stanice pitnej vody DVZ Leopoldov. V rámci realizácie diela bude nahradený pôvodný rozvádzač elektro, osadený nový rozvádzač RM pre potreby technológie ČS a stavebnú elektroinštaláciu. Ďalej bude osadený nový rozvádzač DT pre meranie a reguláciu a ASRTP a diaľkový prenos dát pre SCADA. V rámci realizácie diela sa tiež zrealizuje vzduchotechnika, inštalujú sa nové svietidlá, zásuvky a káblové rozvody pre elektrickú inštaláciu.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 15.05.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.05.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu výmeny - rekonštrukcie vybranej časti elektroinštalácie a riadiaceho systému vo vodojeme a čerpacej stanici v objekte Bučanská ul. Trnava, ako aj realizáciu diaľkového prenosu medzi VDJ, ČS a dispečingom pomocou GSM komunikácie. Existujúce elektro - rozvádzače v objekte sa vymenia za nové spolu s výmenou riadiaceho systému.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 04.05.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 11.05.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie odľahčovacích komôr kanalizácie v meste Trnava. Predmetom diela je rekonštrukcia spolu 22 jestvujúcich objektov odľahčovacích komôr a jeden rozdeľovací objekt na kanalizačnom systéme v meste Trnava za účelom naplnenia legislatívnych požiadaviek, vzťahujúcich sa na prevádzku týchto zariadení tak, aby bola zabezpečená ich spoľahlivá a efektívna prevádzka.

Práce predstavujú najmä ošetrenie povrchov, osadenie väčších a uzamykateľných vstupných poklopov, rebríky, stúpadlá, nové spádové a nátokové betóny na zabránenie sedimentácie.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 17.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie výtlačného oceľového vodovodného potrubia DN600 z čerpacej stanice pitnej vody v obci Veľké Orvište do vodojemu v meste Vrbové.

Predmetom rekonštrukcie v tejto etape je úsek potrubia s dĺžkou 1.061,45 m. Rekonštrukcia sa vykoná bezvýkopovou metódou Relining - vťahovaním nového potrubia HDPE PE 100, PN 16, SDR 11, Da 560x50,8 do jestvujúcich oceľových rúr DN600.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.