Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie 1 ks horizontálneho čerpadla na pitnú vodu a jeho následnú montáž v objekte strojovne čerpacej stanice pitnej vody DVZ Leopoldov.

Technické parametre obstarávaného čerpadla sú: Q = 60 až 70 l/s, H = 80 až 85 m, Pmotora = 90 - 100 kW, P2max = 89 kW, hydraulická účinnosť min. 85 %, materiálové vyhotovenie čerpadla liatina, mechanická upchávka.

Cieľom obstarávateľa je energeticky zefektívniť prevádzku ČS Leopoldov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie 1 ks horizontálneho čerpadla na pitnú vodu a jeho následnú montáž v objekte strojovne čerpacej stanice pitnej vody v obci Veľké Orvište.

Technické parametre obstarávaného čerpadla sú: Q = 80 až 90 l/s, H = 80 až 85 m, Pmotora = 90 - 100 kW, P2max = 80 kW, hydraulická účinnosť min. 85 %, materiálové vyhotovenie čerpadla liatina, mechanická upchávka.

Cieľom obstarávateľa je energeticky zefektívniť prevádzku ČS Veľké Orvište.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 20.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu kamerového monitoringu a vyhotovenie technologickej schémy pre rekonštrukciu oceľového diaľkovodu DN1000 z vodojemu v obci Zvončín do vodojemu v meste Trnava - II. a III. etapa v dĺžke 6.000,00 m.

Súčasťou diela je aj vyčistenie predmetného potrubia.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 03.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodného potrubia v obci Dechtice. Jestvujúce potrubie LT DN100 je zastaralé a poruchové a z tohto dôvodu sa požaduje vykonanie jeho rekonštrukcie v celkovej dĺžke 798,70 m.

Vodovod je uložený v stiesnených pomeroch, preto bude jeho rekonštrukcia vykonaná bezvýkopovým spôsobom - technológiou Berstlining – aj kvôli nutnosti zachovania jestvujúcej dimenzie potrubia DN100. Nové potrubie PEHD Da 110x6,6 RC SDR17, PE100, PN10 bude zatiahnuté do existujúceho potrubia DN100.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 17.04.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 24.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie 2 ks horizontálnych čerpadiel na pitnú vodu Lowara NSCS 150-400/900/W45VCC4 (alebo horizontálnych čerpadiel na pitnú vodu, ktoré sú k týmto rovnocenné) a ich následná montáž v objekte strojovne čerpacej stanice pitnej vody v obci Dechtice.

Cieľom obstarávateľa je energeticky zefektívniť prevádzku ČS Dechtice, čo sa má dosiahnuť realizáciou diela - dodaním a montážou špecifikovaných čerpadiel.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 27.03.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.