Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Zabezpečenie vykonávania rozborov vzoriek pitných vôd v ukazovateľoch pesticídy

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie vykonávania rozborov vzoriek pitných vôd v ukazovateľoch pesticídy. Obstarávateľ ako spoločnosť zabezpečujúca zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou má zákonnú povinnosť zabezpečovať plnenie požiadaviek Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Obstarávateľ požaduje vykonávanie akreditovaných rozborov vzoriek pitných vôd na prítomnosť pesticídov podľa zoznamu pesticídnych látok, ktorý je súčasťou súťažných podkladov a to počas obdobia 60 mesiacov odo dňa uzatvorenia rámcovej zmluvy o dielo.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 11.10.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Realizácia spolu 630 ks betónových a plastových vodomerných šachiet s vodovodnými prípojkami

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu spolu 630 ks betónových a plastových vodomerných šachiet s vodovodnými prípojkami pre napojenie nehnuteľností na verejný vodovod v obciach Križovany nad Dudváhom, Opoj a Vlčkovce.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 02.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 04.10.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie tendra - Realizácia vodovodných prípojok a vodomerných šachiet v obciach Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce a Opoj

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola realizácia vodovodných prípojok a vodomerných šachiet v obciach Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce a Opoj.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Zrušenie tendra - Nákup manažérskeho vozidla

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bol Nákup manažérskeho vozidla.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Zrušenie tendra - Vzduchotechnika linky odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola Vzduchotechnika linky odvodnenia kalu na ČOV Zeleneč.

O zrušení tendra členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk rozhodli v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.