Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Skúšobné laboratórium

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. ponúka zákazníkom: 

  1. výkon skúšok pitných vôd
  2. výkon skúšok odpadových vôd
  3. výkon skúšok kalov
  4. odbery vzoriek pitných vôd, odpadových vôd a kalov 

Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. vykonáva skúšky pitných a odpadových vôd a kalov v ukazovateľoch.
V snahe pomôcť svojim zákazníkom, hlavne fyzickým osobám pri objednávaní skúšok Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. ponúka Objednávkový formulár.

Výkon skúšok

Skúšobné laboratórium TAVOS, a.s. umožňuje zákazníkovi prítomnosť pri výkone skúšky jeho vzorky. Zákazník musí o túto možnosť požiadať vopred, následne musí dodržiavať všetky pokyny zamestnanca laboratória a dodržiavať všetky bezpečnostné pokyny laboratória.

Odber vzoriek

Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. poskytuje zákazníkom odber vzoriek svojimi vyškolenými pracovníkmi a akceptuje vzorky odobraté samotným zákazníkom.
Odbery vzoriek vykonávané pracovníkmi Skúšobného laboratória TAVOS, a. s. zabezpečí laboratórium na požiadanie zákazníka za poplatok.
Odber vzorky je potrebné dohodnúť minimálne týždeň vopred.
Cena za odber vzorky pozostáva z času trvania odberu a dopravných nákladov podľa aktuálneho cenníka TAVOS, a. s.

Odber vzoriek vykonávaný zákazníkom

Pre tento odber Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. zapožičiava na požiadanie zákazníkom vzorkovnice bezplatne.
Pokyny pre odber vzoriek pre zákazníkov:
1. pre mikrobiologické ukazovatele
• pred samotným odberom sa skontroluje výtokový kohútik, z ktorého bude vzorka vody odoberaná, demontujú sa prídavné zariadenia ( perlátory, hadice a pod.), koniec kohútika sa dezinfikuje plameňom (prípadne liehom) a nechá sa vytiecť miernym prúdom dostatočné množstvo vody, aby sa zabezpečil odber čerstvej vody (cca po 3 minútach)
• sterilná vzorkovnica sa otvorí tak, aby sa zabránilo kontaminácii zvonku (zátku treba držať cez alobalovú ochranu tak, aby smerovala dolu) a minimalizovať čas otvorenia vzorkovnice
• vzorkovnicu vodou NEVYPLACHOVAŤ, naplniť ju do ¾ objemu, uzavrieť zátkou a utesniť alobalovou ochranou
• vzorkovnicu so vzorkou je potrebné uchovávať v chlade (napr. prenosná chladiaca taška) a čo najskôr doručiť do laboratória (najneskôr do 24 hod.)

2. pre fyzikálno-chemické ukazovatele
• vzorku odobrať do sklenenej vzorkovnice so zabrúsenou zátkou o objeme min. 1000 ml (odporúčame 2000 ml)
• vzorkovnica sa naplní po okraj, tesne uzatvorí zátkou (bez vzduchovej bubliny)

Príjem vzoriek do Skúšobného laboratória TAVOS, a. s.
Pitné vody:            Pondelok 7:00 – 12:30

Odpadové vody:   Utorok  7:00 – 14:00
                               Streda   7:00 – 14:00
                               Štvrtok  7:00 – 14:00

Výsledky skúšok

Po vykonaní požadovaných skúšok a uhradení faktúry laboratórium vyhotoví protokol o skúškach, ktorý odošle zákazníkovi najneskôr 21 dní od ukončenia skúšky, v prípade subdodávky najneskôr 14.dní od dodania výsledku subdodávateľa.. Zákazník po dohode s laboratóriom môže faktúru zaplatiť a prevziať protokol osobne v podateľni v sídle spoločnosti TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 921 01 Piešťany.

Ukazovatele kvality pitnej vody
Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.
Skúšobné laboratórium TAVOS, a. s. vykonáva kontrolu kvality vody vo vodárenských zdrojoch (vrty, studne, pramene), počas dopravy, pri akumulácii až po vodovodný kohútik u spotrebiteľa na základe Programu monitorovania kvality vody, ktorý určuje miesta odberu a počet odberov a rozsahy skúšok.
Program monitorovania kvality vody je každoročne aktualizovaný.
Výsledky skúšok vzoriek pitnej vody z odberných miest sú predkladané príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

Kde nás nájdete:

Skúšobné laboratórium Tavos, a.s.

Čistiareň odpadových vôd Piešťany

Bratislavská cesta, Piešťany

Poznámka: Ak máte problém so zobrazením mapy, prosím kliknite SEM

(Mapa slúži aj ako navigácia, zadajte do poľa pod mapou svoju adresu v tvare: ulica,mesto,štát)

Scroll to Top