Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00              Trnava  033 / 59 66 213  Piešťany 033 / 59 66 146

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Zrealizované projekty

ISPA TRNAVA - Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu

Lokalita: TRNAVA

Začiatok projektu: r. 2004

Koniec projektu:  Pôvodný termín ukončenia projektu 31.12.2008 bol Rozhodnutím komisie európskych spoločenstiev K (2008) 4486 zo dňa 12.08.2008 posunutý do 31.12.2010.

Cieľ projektu:

Dobudovanie a rozšírenie stokovej siete v meste Trnava, vybudovanie nových kanalizácií v 24 obciach regiónu Trnava a 3 obcí susedného okresu Galanta a intenzifikácia jestvujúcej ČOV Trnava. Dosiahnuť priaznivý vplyv na kvalitu vody vo vodných tokoch povodia Dolného Váhu, v samotnej rieke Váh a následne v hraničnej rieke Dunaj. Zvýšenie percenta obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu. Využitie existujúcej ČOV Trnava, zvýšenie kvality a úrovne technológie čistenia odpadových vôd v ČOV Trnava. Zníženie prevádzkových nákladov v dôsledku rekonštrukcie úsekov stokovej siete v meste Trnava.

V rámci projektu sa v meste Trnava a v obciach Ružindol, Biely Kostol, Zvončín, Suchá nad Parnou, Košolná, Dolné Orešany, Horné Orešany, Lošonec, Smolenice, Boleráz, Šelpice, Bohdanovce nad Trnavou, Špačince, Dolná Krupá, Cífer, Slovenská Nová Ves, Voderady, Pavlice, Abrahám, Hoste, Veľká Mača, Bučany, Brestovany, Šúrovce, Križovany nad Dudváhom, Majcichov a Dobrá Voda vybudovala gravitačná stoková sieť v rozsahu 105 842,0 m, výtlačné potrubie 67 884,0 m, domové kanalizačné prípojky 5 783 ks a čerpacie stanice v počte 75 ks. Zároveň sa zrekonštruovala a rozšírila Čistiareň odpadových vôd v Trnave.

ISPA PIEŠŤANY - Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

Lokalita: PIEŠŤANY

Začiatok projektu: r. 2004

Koniec projektu:  Pôvodný termín ukončenia projektu 31.12.2008 bol Rozhodnutím komisie európskych spoločenstiev K (2008) 1726 zo dňa 25.04.2008 posunutý do 31.12.2009.

Cieľ projektu:

Zabezpečiť komplexné odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v meste Piešťany a priľahlých piatich  obciach. Dosiahnuť priaznivý vplyv na kvalitu vody vo vodných tokoch oblasti, ako súčasti plánu na očistenie povodia horného toku rieky Váh a následne hraničnej rieky Dunaj. Znížiť znečistenie podzemných vôd a zabezpečiť ochranu jestvujúcich zdrojov podzemných vôd intenzívne využívaných na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Intenzifikáciou jestvujúcej ČOV v Piešťanoch zvýšiť technologickú úroveň procesu čistenia a vypúšťania odpadových vôd v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Vytvoriť podmienky pre rozvoj celého regiónu z hľadiska rozvoja bytovej výstavby, priemyslu, turistického ruchu a kúpeľníctva.

V rámci projektu sa v meste Piešťany a obciach Piešťany – Kocurice, Veľké Orvište, Moravany nad Váhom, Ostrov, Banka vybudovala gravitačná stoková sieť 28 470,0 m, výtlačné potrubie 8 655 m, domové kanalizačné prípojky v počte 1 942 ks a čerpacie stanice v počte 22 ks. Zároveň sa zrekonštruovala a rozšírila Čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch.

Dobudovanie kanalizačného systému v obci Madunice a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov

Lokalita: Madunice, Leopoldov

Začiatok projektur. 2006

Koniec projektu: r. 2008

 

Cieľ projektu:

Dobudovanie verejnej kanalizácie v obci Madunice a čiastočné dobudovanie kanalizačného systému v meste Leopoldov.

V rámci projektu sa vybudovala gravitačná stoková sieť v rozsahu 6 657 m, výtlačné potrubie 389 m, domové kanalizačné prípojky 537 ks a 5 ks čerpacích staníc. Zrealizovala sa dostavba ČOV Madunice II.etapa – technológia ČOV – linka B.

Scroll to Top