Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu sacieho a výtlačného potrubia v čerpacej stanici pitnej vody v obci Veľké Orvište. Požaduje sa nahradenie (výmena) pôvodného oceľového potrubia za nové nerezové potrubie s menšou dimenziou. Výmena čerpadiel nie je predmetom tohto obstarávania.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.03.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 08.04.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na nákup plynu

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodávanie zemného plynu pre obdobie rokov 2021 - 2023 do odberných miest obstarávateľa a pri splnení nasledovných podmienok:

- dodávateľ zemného plynu zabezpečí prepravu a distribúciu zemného plynu a služby spojené s dodávkou zemného plynu,

- dodávateľ zemného plynu preberá zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta odberateľa

- tolerancia odchýlky odobraného množstva zemného plynu od predpokladaného odberu obstarávateľa je -40% a +20% . Tolerancia sa počíta na celý objednaný objem, a za obdobie rokov 2021-2023 sa predpokladá spotreba obstarávateľa na úrovni 200.320,00 m3 ( 2.100,00 MWh ) ročne, pri zachovaní vyššie určenej odchýlky.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 14.02.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 21.02.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Rekonštrukcia sacích potrubí na čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu sacích potrubí na čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice. Jestvujúce skorodované sacie potrubia z uhlíkovej ocele budú nahradené nerezovým potrubím a tiež budú vymenené príslušné armatúry.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.11.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 06.12.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie tendra - rekonštrukcia elektroinštalácie a rozšírenie vodárenského dispečingu na ČS Trnava

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bola realizácia rekonštrukcie elektroinštalácie a rozšírenie vodárenského dispečingu na ČS Trnava.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Realizácia vzduchotechniky v strojovni odvodnenia kalu na čistiarni odpadových vôd Zeleneč

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu vzduchotechniky v strojovni odvodnenia kalu na čistiarni odpadových vôd Zeleneč.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 25.10.2019.

Lehota na predkladanie ponúk je 06.11.2019 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.