Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Výroba a dodávka pitnej vody

Dodávky pitnej vody

Hlavným cieľom pre TAVOS, a.s. je dosiahnuť plynulé, spoľahlivé a hospodárne zásobovanie trnavského kraja pitnou vodou a to nielen počas letných mesiacov, ale celoročne. Vychádzame z predpokladu, že úroveň našich služieb bude do budúcnosti základným kritériom pre hodnotenie celej vodárenskej spoločnosti. S prihliadnutím na potreby súčasnej i budúcej generácie sa spoločnosť snaží jestvujúcimi vodovodmi zabezpečovať dostatočné množstvo kvalitnej fyzikálno-chemicky a bakteriologicky nezávadnej vody pre všetky požadované účely.
V súčasnosti sa opatrenia na zabezpečenie plynulej dodávky pitnej vody v letnom období neodlišujú od opatrení v zimnom období, z dôvodu optimalizácie využívania disponibilných zdrojov vody a ich postačujúcej kapacity pre všetky odberné miesta. Táto požiadavka v minulosti nebola splnená a z toho vyplývala nutnosť regulácií dodávky pitnej vody, formou vyhlasovania regulačných stupňov, odstavovania jednotlivých lokalít a časové obmedzenie dodávky vody pre mestá a obce.
Praktická príprava závodov TAVOS-u spočíva v posúdení celkového technického stavu skupinových a miestnych vodovodov v správe spoločnosti. Táto činnosť zahŕňa cyklické prehliadky vodovodnej siete, odposluch únikov vody vyhľadávacou technikou a včas lokalizovať miesta porúch na sieti, kontrola prietokomerov, tlakomerov, terénu nad potrubím. V čistení akumulačných nádrží a vodojemov vrátane ich dezinfekcie, v preverení účinnosti chlorátorov na jednotlivých vodných zdrojoch čo je zárukou zachovania chemickej a biologickej stability dopravovanej pitnej vody. Ďalšie činnosti, ktoré sú súčasťou praktickej prípravy vodovodných sietí na bezporuchovú a ekonomicky efektívnu prevádzku sú:
• technické preverenie čerpacej techniky osadenej i záložnej;
• preskúšanie náhradných zdrojov elektrickej energie;
• v rámci prevádzkovej údržby postupné preverenie hydrantovej siete a funkčné skúšky sekčných uzáverov;
• zabezpečenie cisterien nielen po hygienickej stránke, ale i po motorickej stránke vozidla, aby boli použiteľné pre okamžité núdzové zásobovanie obyvateľstva;
• postupne zavádzame do praxe vodárenský dispečing, kde je zhotovená základná hydraulická schéma systému zásobovania pitnou vodou. V schéme sú vyznačené zdroje pitnej vody, akumulačné nádrže, vodojemy a meradlá prietoku, tento systém zabezpečuje nepretržitú informovanosť o prevádzkovom vodovodnom systéme a umožňuje včas reagovať na prípadné poruchy vodovodnej siete. Na základe informácií z vodárenského dispečingu je možné zabezpečiť plnenie vodojemov v nočných hodinách na maximálne hladiny a bezproblémovo zvládnuť ranné odberové špičky, čo je zárukou plynulého zásobovania a v neposlednom rade využívanie „nočného elektrického prúdu“ – znižovanie nákladov na výrobu pitnej vody;
• nedostatok vody v letných mesiacoch sa môže prejaviť v lokalitách miestnych vodovodov s malou akumuláciou pri núdzovom odstavení miestneho vodného zdroja (napr. porucha na technologickom zariadení, prerušenie dodávky el. energie), kde nie sú vybudované prepojenia vodovodu medzi jednotlivými spotrebiskami. V takýchto prípadoch je nutné zabezpečenie zásobovania náhradným spôsobom.

Kvalita pitnej vody

Ukazovatele kvality vody

Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo Vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023  Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody predstavuje súčet obsahu vápnika a horčíka vo vode. Každá voda obsahuje vápnik v prírodnej podobe. Jeho obsah závisí od geologického podložia, ktorým voda preteká.
Vápnik, ktorý tvorí hlavnú časť tvrdosti vody, nemá žiadne negatívne účinky na zdravie človeka. Zo zdravotného hľadiska je tvrdšia voda odporúčanejšia.
Vápnik a horčík sú potrebné pre zdravý rast a ochranu kostí pred odvápnením a majú vplyv na zrážanie krvi. Vodovodná voda je najjednoduchší každodenný zdroj vápnika a horčíka pre organizmus. Z hygienického hľadiska sú vápnik a horčík netoxické, naopak, ich prítomnosť v pitnej vode je žiadúca.

Odporúčaná tvrdosť pitnej vody

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, odporúča pre pitnú vodu hodnotu obsahu vápnika a horčíka 1,1 až 5,0 mmol/l, to znamená tvrdosť vody 6,16 až 28 ° dH.

Nežiaduce prejavy tvrdej vody

Tvorba vodného kameňa vo varných nádobách, teplovodných trubkách, ohrievačoch vody a kotloch, vyššia spotreba pracích prostriedkov.

Delenie vody podľa tvrdosti
Podľa tvrdosti rozdeľujeme vodu do šiestich skupín:

Skupina
Tvrdosť (°N) Obsah vápnika a horčíka (mmol/l)
veľmi mäkká 0 – 4 0 – 0,72
mäkká 4 – 8 0,72 – 1,43
stredne tvrdá 8 – 12 1,43 – 2,14
tvrdá 12 – 18 2,14 – 3,21
značne tvrdá 18 – 30 3,21 – 5,35
veľmi tvrdá nad 30 nad 5,35
Scroll to Top