Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Stav v príprave a realizácii investičných akcií

ČOV Zeleneč – Rekonštrukcia pozdĺžnej usadzovacej nádrže s mostami 1 linky

Základné údaje:

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela:
Ferrmont, a.s. Púchov
Termín:
september-december 2022

Realizácia rekonštrukcie usadzovacej nádrže UN1B bola zahájená 1.8.2022 spoločnosťou Vodohospodárske stavby, a.s., pričom nadväzovala na dokončenie rekonštrukcie usadzovacej nádrže UN1A. Realizácia pozostávala zo stavebnej a technologickej časti a vyžadovala si kompletnú odstávku a vyčerpanie predmetnej nádrže. Rekonštrukcia stavebnej časti zahŕňala reprofiláciu železobetónovej konštrukcie koruny nádrže a uzavretie povrchu zjednocujúcim náterom. Technologická časť pozostávala z výmeny koľajníc a rekonštrukcie pojazdovej dráhy mosta, zhrabovacej lišty dna a hladiny, elektroinštalácie a pojazdového mosta spolu s pohonom.

   

ČOV Zeleneč – Rekonštrukcia lapačov piesku linky A a B

Základné údaje:

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela:
Ferrmont, a.s. Púchov
Termín:
máj-november 2022

Rekonštrukcia sa týkala stavebnej a technologickej časti objektu, pričom predmetný lapač piesku bol počas realizácie mimo prevádzky a prietok bol presmerovaný do druhého lapača. Pred samotnou realizáciou bolo nutné nádrže vyčerpať a vyčistiť tlakovou vodou. Z dôvodu mechanického poškodenia koruny nádrží, bolo nutné v rámci stavebných úprav realizovať reprofiláciu železobetónových konštrukcii. Zároveň boli odstránené podpery zdvíhacích zariadení stavidiel, upravený detail prechodu potrubia a povrchy betónových konštrukcii nad hladinou vody boli ošetrené zjednocujúcim náterom odolným proti vplyvom odpadovej vody. Technologická časť pozostávala najmä z výmeny pojazdovej dráhy, kompletnej repasácie pojazdového mosta spolu s pohonom a elektroinštaláciou, výmeny usmerňovacích elementov a zhrabovacej lišty hladiny, rekonštrukcie vzduchového potrubia a výmena napájacieho kábla.
Pred spustením do prevádzky boli nainštalované aj nové dúchadlá a repasované servopohony pre zdvíhanie zhrabovacej lišty.

Komplexná rekonštrukcia budovy primárneho predčistenia na ČOV Zeleneč

Základné údaje:

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela: CS, s.r.o. Trnava
Termín: máj-november 2022

Predmetom rekonštrukcie bola stavebná časť, ktorá sa zaoberala zmenou rozloženia okenných otvorov a výmenou všetkých výplní otvorov, pričom bola doplnená nová rolovacia brána na vstupe do objektu. Na streche objektu bola uložená nová hydroizolačná vrstva, spolu s novým oplechovaním, dažďovými vpustami a dažďovými zvodmi. Obvodové steny objektu boli z exteriéru vyrovnané vrstvou polystyrénu na ktorý bola natiahnutá fasáda vo farbách našej spoločnosti a okolo objektu sa zrealizoval nový odkvapový chodník z betónu. V interiéri objektu sa vyrovnali nerovnosti na stenách, všetky steny a strop sa vymaľovali a natreté boli aj všetky jestvujúce oceľové konštrukcie. Vybudovaný bol aj nový odtokový žľab, odvádzajúci vodu z dopravníku zhrabkov. Elektroinštalácia vedúca po stenách objektu sa uložila do nových žľabov a doplnil sa nový bleskozvod na objekte. Objekt bol zároveň vybavený vzduchotechnikou pre lepšie vetranie s možnosťou dokurovania. V súbehu s prebiehajúcou rekonštrukciou bola na strechu tohto objektu, podobne ako na ďalších objektoch, doplnená fotovoltika.

   

Rekonštrukcia kanalizácie na ulici Dopravná – Piešťany

Základné údaje:

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela: AQUA- Kubiš, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom
Termín: júl-október 2022

V súbehu s investičnou akciou mesta Piešťany bola zrealizovaná rekonštrukcia pôvodného kameninového, betónového potrubia za potrubie PVC-U , DN 400, SN 12 na ulici Dopravná. Stavba prebehla v rozsahu vybudovania novej kanalizácie vrátane odbočiek kanalizačných prípojok, prípojok k uličným vpustom a výmeny starých betónových kanalizačných šachiet za nové kanalizačné šachty. Celková dĺžka zrekonštruovanej kanalizácie je 344,70 m, počet kanalizačných prípojok 7 ks, počet prípojok k uličným vpustom 18 ks, počet kanalizačných šácht 9 ks.

   

VZ Dechtice – Rekonštrukcia oceľového vodovodného potrubia

Základné údaje:

Investor:          TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     Aarsleff Hulín, s.r.o.

Termín realizácie: 2021

Predmet diela:     Rekonštrukcia technicky nevyhovujúcich oceľových výtlačných potrubí z vodných zdrojov – studní De8, De9, De10 a De11, vedúce do akumulačných nádrží 2 x 500m3 v areáli čerpacej stanice Dechtice. 

Spôsob prevedenia sanácie: Výtlačné potrubia boli rekonštruované bezvýkopovou technológiou –  metódou vťahovania relining

Cieľ: Zvýšenie a stabilizácia procesu výroby vody zo strategicky významných vodných zdrojov, zníženie porúch a strát vody v sieti.

Popis: Pôvodný vodovodný systém vykazoval veľmi často poruchové stavy a aj napriek neustálemu zvyšovanému množstvu vody vyrobenej – nebolo možné naplniť akumuláciu pitnej vody na čerpacej stanici.

Zvolená metóda relining je najjednoduchšia bezvýkopová technológia sanácie neprielezných potrubí. V podstate ide o zaťahovanie alebo vytláčanie rúr z polyetylénu (PE)do pôvodného potrubia. Jednotlivé úseky potrubia sa spájajú pomocou zvárania. V každom úseku prebiehajúcej výmeny boli vybudované pracovné jamy – štartovacia a cieľová. V oboch pracovných jamách sa urobili výrezy , cez ktoré sa vykonal TV monitoring potrubia a následne bolo v štartovacej šachte osadené strojné zariadenie určené na zaťahovanie potrubia, do potrubia sa zasunuli vodiace tyče, až po cieľovú šachtu a následne sa spätným ťahom zatiahlo nové potrubie. Sanácia bola ukončená tlakovou skúškou, dezinfekciou potrubia a prepojením starého a nového potrubia. Výtlačné potrubia boli zaťahované postupne, tak aby nebola ohrozená prevádzka . Výtlačné potrubie zo VZ De8 DN 300, dĺžka 270,0 m, De9  DN225, dĺžka 368,0m, De10 DN 225, dĺžka 277,1m  a De11 DN 450, dĺžka 244,0m.

    

Rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému ČOV Trnava – Zeleneč

Základné údaje:

Investor:            TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     FERRMONT, a.s

Termín realizácie: 2020 (linka B)

                      2021 (linka A)

Predmet diela:     rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému v denitrifikačných nádržiach DN3A/B a nitrifikačných nádržiach N1A/B, N2A/B a N3A/B.

Typ prevzdušňovacích elementov: rúrové elementy RAUBIOXON PLUS

Cieľ: Zvýšenie účinnosti procesu čistenia odpadových vôd pomocou zabezpečenia dostatočného vnosu kyslíka do oxickej časti biologického stupňa ČOV.

Popis: Pôvodný prevzdušňovací systémnezabezpečoval dostatočnývnos kyslíka do biologického stupňa ČOV, vykazoval znaky poškodenia a zanesenia prevzdušňovacích elementov. Z týchto dôvodov bola realizovaná výmena pôvodného jemnobublinného prevzdušňovacieho systému, ktorý pozostával z prevzdušňovacích platní Messner, za nový systém prevzdušnovacích roštov, na ktorý sú inštalované rúrové elementy RAUBIOXON PLUS s membránou vyrobenou zo silikónového elastoméru.

Realizácia rekonštrukcie prebiehala v dvoch etapách, počas ktorých bol celý prítok odpadovej vody privedený iba do jednej linky biologického stupňa. Doba realizácie každej etapy bola 82 dní.