Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Stav v príprave a realizácii investičných akcií

VDJ Hlohovec (starý) – výmena potrubia a armatúr +  kompletná sanácia VH objektu

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela: MaBara s.r.o.  (výmena potrubia a armatúr) +  CS s.r.o. Trnava (sanácia VH objektu)
Termín: Apríl – December 2023

 Pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej dodávky nezávadnej pitnej vody pre obyvateľov mesta Hlohovec bola zrealizovaná komplexná rekonštrukcia existujúceho vodojemu Hlohovec. Komplexná rekonštrukcia zahŕňala ako výmenu technologického vybavenia vodojemu, ktoré bolo v zlom technickom stave na hranici svojej životnosti, tak aj kompletnú sanáciu samotného objektu vodojemu.

V rámci rekonštrukcie technologického vybavenia prišlo k výmene potrubí, armatúr v objekte vodojemu. V akumulačných komorách bolo vykonané ich vyčistenie a výmena vystrojenia   (potrubia, rebríky vo vnútri týchto nádrží).

Kompletná sanácia objektu vodojemu sa dotkala tak interiéru ako aj exteriéru.  V rámci predmetnej rekonštrukcie boli zrealizované práce na obnovu:

V INTERIÉRI: podláh, rozvodových kanálov, schodov so zábradlím, stien, zalištovanie elektro rozvodov, okien, vstupných  dvier, servisných dvier akumulačných nádrží, rebríkov pre vstup do akumulačných komôr, podlahových svetlíkov, odvetrania priestorov (prieduchy, ventilátory). 

V EXTERIÉRI: zateplenia budovy, strechy prevádzkovej časti a servisných výlezov nádrží, dažďovej kanalizácie, bleskozvodu, okapového chodníka, schodov so zábradlím, spevnených plôch, odvzdušňovacích otvorov akumulačných komôr.

     

Dolný Lopašov- prepojenie z OC potrubia na HDP potrubie

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela: V – Alfatec s.r.o.
Termín: Október 2022 – Marec 2023

V obci Dolný Lopašov bolo pred niekoľkými rokmi vybudované nové vodovodné PVC potrubie D110 mimo súkromných pozemkov, ktoré od 01.04.2023 v plnom rozsahu nahradilo oceľové potrubie DN80 s častým výskytom porúch umiestnené na pozemkoch vlastníkov vodovodných prípojok. Plnohodnotné sfunkčnenie nového vodovodného potrubia D110 bolo podmienené pripojením užívateľov na nové vodovodné PVC potrubie D110 čo zahŕňalo:

– zriadenie (dodávka a osadenie) novej vodomernej šachty na hranici pozemkov tak, aby bola vzdialenosť medzi novým vodovodným potrubím a vodomernými šachtami čo najmenšia,

– zrealizovanie prekládky prípojky a vodomeru,

– pripojenie na novú vetvu verejného vodovodu z materiálu PVC D110 od novej prípojky po nový – preložený vodomer v novej vodomernej šachte,

– na strane vlastníka nehnuteľnosti zrealizovanie pripojenie od vodomeru k – do nehnuteľnosti.

Predmetom realizácie bola dodávka a osadenie cca 40 -50ks vodomerných šácht v obci Dolný Lopašov.

      

Stavebné úpravy III. NP prevádzkovej budovy na ČOV Trnava

Investor: TAVOS, a.s.
Realizátor diela: V – Služby Cífer, s.r.o.
Termín: február 2023 – august 2023

Začiatkom roka 2023 sa začala realizácia rekonštrukcie III. NP prevádzkovej budovy na ČOV Trnava za účelom zmeny funkčného využitia podlažia, pričom pôvodne boli na tomto podlaží situované najmä priestory laboratórií. Nová dispozícia priestorov bola navrhnutá pre vytvorenie zázemia pre pracovníkov útvaru odvádzania odpadových vôd, zloženého z čistých šatní, umyvární, špinavých šatní, toaliet, práčovne, kuchynky, zasadačky/jedálne a administratívnych priestorov.

Rekonštrukcia pozostávala z výmeny výplní okenných a dverných otvorov, inštalácie vzduchotechniky, rekonštrukcie systému vykurovania a ohrevu TUV, zdravotechnických rozvodov vody a kanalizácie a rozvodov elektroinštalácie.

       

     

  

Rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému ČOV Trnava – Zeleneč

Základné údaje:

Investor:            TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     FERRMONT, a.s

Termín realizácie: 2020 (linka B)

                      2021 (linka A)

Predmet diela:     rekonštrukcia prevzdušňovacieho systému v denitrifikačných nádržiach DN3A/B a nitrifikačných nádržiach N1A/B, N2A/B a N3A/B.

Typ prevzdušňovacích elementov: rúrové elementy RAUBIOXON PLUS

Cieľ: Zvýšenie účinnosti procesu čistenia odpadových vôd pomocou zabezpečenia dostatočného vnosu kyslíka do oxickej časti biologického stupňa ČOV.

Popis: Pôvodný prevzdušňovací systémnezabezpečoval dostatočnývnos kyslíka do biologického stupňa ČOV, vykazoval znaky poškodenia a zanesenia prevzdušňovacích elementov. Z týchto dôvodov bola realizovaná výmena pôvodného jemnobublinného prevzdušňovacieho systému, ktorý pozostával z prevzdušňovacích platní Messner, za nový systém prevzdušnovacích roštov, na ktorý sú inštalované rúrové elementy RAUBIOXON PLUS s membránou vyrobenou zo silikónového elastoméru.

Realizácia rekonštrukcie prebiehala v dvoch etapách, počas ktorých bol celý prítok odpadovej vody privedený iba do jednej linky biologického stupňa. Doba realizácie každej etapy bola 82 dní.

   

Rekonštrukcia KPS Hoste

Základné údaje:

Investor:            TAVOS, a. s.

Realizátor diela:     JRP trade, s.r.o.

Termín realizácie: 2019-2020

Predmet diela:     vybudovanie novej hlavnej kanalizačnej prečerpávacej stanice (KPS) v obci Hoste a rekonštrukcia pôvodnej hlavnej KPS (ČS4)

Cieľ: Optimalizácia prečerpávania odpadových vôd na trase Hoste – ČOV Zeleneč a zvýšenie kapacity hlavnej prečerpávacej stanice v obci Hoste.

Popis: Kanalizácia v obci Hoste je súčasťou kanalizačnej sústavy Abrahám – Hoste, s hlavnou čerpacou stanicou na okraji obce Hoste, ktorou sú dopravované všetky odpadové vody sústavy do ČOV Zeleneč výtlačným potrubím DN 200 dĺžky cca 8,5 km.

Do hlavnej KPS v obci Hoste sú privádzané odpadové vody zo šiestich obcí, celkom od 12 374 obyvateľov.Počas prevádzky kanalizácie dochádzalo k častým poruchám v dôsledku nedostatočnej kapacity čerpacej stanice, porúch čerpadiel a opotrebovania stavebnej časti čerpacej šachty. Pri vznikajúcich haváriách a ich odstraňovaní bolo okolie neprimerane zaťažované hlukom a zápachom, preto bol tento stav nutné riešiť rekonštrukciou časti kanalizácie.

Rekonštrukcia čerpacej stanice v obci bola navrhnutá zmenou riešenia koncového úseku kanalizačnej sústavy tak, že bola vybudovaná nová hlavná prečerpávacia stanica (Hlavná KPS Hoste – ČOV) mimo zastavaného územia obce. Jestvujúce výtlaky „Abrahám – Hoste“ a „Veľká Mača – Hoste“ boli predĺžené a zaústené pred novú hlavnú KPS.

Pôvodná hlavná čerpacia stanica v obci (KPS 4) bude využívaná len na zber a odvádzanie odpadových vôd od časti obyvateľov obce Hoste.