Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

ODPOČTY VODOMEROV

Vážení zákazníci,

TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 9.5.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami.

Žiadame preto zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie.Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:

– klientského portálu

– alebo na e-mail: vodomer@tavos.skinfo@tavos.sk

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.

Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal. Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu napúšťali bazény pomaly a  počas nočných hodín, aby nárazový odber nespôsobil zníženie tlaku v potrubí, prípadne prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu. Pre bližšie informácie a objednávku cisterny kontaktujte spoločnosť e-mailom na doprava@tavos.sk.

Svetový deň vody – výsledky laboratórnych stanovení dusičnanov

Pri príležitosti svetového dňa vody bolo testovaných 425 vzoriek pitnej vody doručených zákazníkmi. Vo vzorkách vody bola stanovovaná koncentrácia dusičnanov. Viac ako 40% vzoriek nami testovaných vzoriek svojim obsahom dusičnanov nezodpovedalo požiadavkám na pitnú vodu, koncentrácia dusičnanov prekračovala limitnú hodnotu 50 mg/l.

 Výsledky stanovení dusičnanov v jednotlivých vzorkách sú zverejnené v tabuľke.

 Príčinou vysokej koncentrácie dusičnanov v studňovej vode môže byť septik, netesná žumpa, žumpa s tzv. trativodom, hnojisko, zle utesnená kanalizačná prípojka, ale aj intenzívna poľnohospodárska činnosť s použitím hnojív v okolitom území.

 Vysoký obsah dusičnanov vo vodách predstavuje riziko dojčatá, keď k príprave umelej výživy detí sa používa voda z týchto studní. V ich tráviacom trakte sa dusičnany vplyvom niektorých baktérii redukujú na toxické dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobujú premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnych stavoch skutočným dusením a poškodením funkcie mozgu až zlyhaním základných životných funkcií. V organizme dospelých môžu dusitany v žalúdku reagovať s amínmi a amidmi, pričom sa tvoria nitrozamíny, ktoré sú karcinogénne.

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2018-2022:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava564,7
Piešťany558,8
Vrbové553,8
Leopoldov588,5
Dechtice601,7
Ružindol564,7
Biely Kostol564,7
Madunice542,4
Špačince560,2
Zeleneč534,3

Oznam

Oznamujeme Vám, že pokladňa na prevádzke v Trnave

je otvorená od 8.00 do 12.00

Odpočty vodomerov

Vážení zákazníci,

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, že od 2.11.2022 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami ku dňu 31.12.2022.

Žiadame preto občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov a zo šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ / producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu.

Stav vodomeru je možné nahlásiť prostredníctvom:

– call centra, na tel.č. 0850 111 784, 0850 111 755

– klientského portálu

– alebo na email: vodomer@tavos.sk

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2017-2021:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava563,4
Piešťany561,9
Vrbové554,1
Leopoldov583,2
Dechtice609,6
Ružindol563,4
Biely Kostol563,4
Madunice541,5
Špačince566,8
Zeleneč521,9

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.1.2022

Podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., rozhodnutím č. : 0158/2021/V z 15. 12. 2021 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7847

0.9416

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6462

0.7754

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,2071

1,4485

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0158/2021/V z 15. 12. 2021 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým
subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Scroll to Top