Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00              Trnava  033 / 59 66 213  Piešťany 033 / 59 66 146

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

Nahlásenie stavu vodomeru

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR v vzhľadom na COVID-19 a aby sme predišli soc. kontaktom, žiadame o súčinnosť a o nahlásenie stavu vodomeru

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a DO 31.12. 2020 NAHLÁSIŤ na oddelenie fakturácie na telefónne číslo 0910 553 427 (+ zaslanie SMS) alebo 033/5966 137, 5966 127 alebo 5966 139, emailom na: vodomer@tavos.sk

Alebo pomocou online formulára na webe .

Zákazníkom, ktorí nám stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31.12. 2020 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia.

Trnavská vodárenská spoločnosť od pondelka 26. októbra 2020 zastavuje prevádzku svojich kontaktných centier do odvolania.

Sme na súčasnú situáciu pripravení a aj keď fyzicky zatvárame kontaktné centrá, tie svoju činnosť budú plniť ďalej pomocou emailu, telefónu alebo nášho internetového portálu a žiadosti uvedených na: https://www.tavos.sk/Kontakty. Na webovom stránke TAVOS sú k dispozícii editovateľné formuláre (https://www.tavos.sk/sk/zakaznicka-zona/formulare-stiahnutie/), ktoré je pri jednotlivých situáciách potrebné vyplniť a zaslať na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Žiadosti o vyjadrenie k projektovej dokumentácii je možné zasielať elektronicky na adresu uvedenú na: https://www.tavos.sk/Kontakty alebo poštou na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany. Pre identifikáciu je potrebné uviesť katastrálne územie, parcelné číslo, mailový a telefonický kontakt.

Ponuka na prevzatie stavieb verejných vodovodov a verejných kanalizácii do majetku spoločnosti.

Vážený pán konateľ (prípadne iný názov štatutára),

na základe zmluvy o prevádzkovaní verejného vodovodu / verejnej kanalizácie, prevádzkuje Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany vodnú stavbu špecifikovanú v čl. II bode 2 predmetnej zmluvy, ktorá je vo Vašom vlastníctve.

Nakoľko si TAVOS – správa rizikových aktív, s. r. o., ktorej jediným spoločníkom je práve Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., uvedomuje časovú, technickú a ekonomickú náročnosť plnenia povinností asociovaných s vlastníctvom vodných stavieb a vyplývajúcich predovšetkým zo zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v. z. n. p. a jeho vykonávacích predpisov, ponúka Vám týmto možnosť bezodplatného prevzatia predmetnej vodnej stavby do svojho majetku – jednotlivých stavebných objektov

v rozsahu, v ktorom sú prevádzkované Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

TAVOS, a.s. pristúpi v období od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020 ku generálnemu pardonu

Cieľom akcie, ktorá potrvá od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020, je zrušiť čiernych odberateľov vody a čiernych producentov odpadových vôd.

TAVOS, a.s. zavedie od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020 tzv. generálny pardon. O jeho udelení rozhodlo predstavenstvo TAVOS, a.s., pričom cieľom akcie je zrušiť čiernych odberateľov vody či neoprávnených producentov odpadových vôd.

TAVOS, a.s. upozorňuje, že uvedená akcia nie je represívna a je založená na dobrovoľnosti. Chce dať možnosť potenciálnym zákazníkom, ktorí nemajú podpísanú zmluvu, ale napriek tomu odoberajú vodu, respektíve produkujú odpadové vody, aby sa prihlásili, a aby tak zlegalizovali ich „čierny“ odber vody, či napojenie na verejnú kanalizáciu.

TAVOS, a.s. pri akcii zaručuje anonymitu. V praxi to teda znamená, že sa pri prihlasovaní nebude dať identifikovať, či ide o nového zákazníka alebo čierneho odberateľa, ktorý chce odber pitnej vody zlegalizovať.

Záujemcovia o prihlásenie sa nájdu tlačivo na internetovej stránke spoločnosti: www.tavos.sk, na tomto odkaze, pričom prípadné ďalšie potrebné informácie získajú v zákazníckych centrách. Po prihlásení sa uzatvorí TAVOS, a.s. so záujemcom štandardnú zmluvu o dodávke pitnej vody alebo o odvádzaní odpadových vôd ako s kýmkoľvek iným, a to bez toho, že by bol nejako finančne postihnutý.

Po tejto akcii (teda po 31. decembri 2020) bude nasledovať represívna akcia s pracovným názvom „TAVOS bez čiernych odberov.“ Pôjde o nekompromisnú akciu zameranú na odhaľovanie čiernych odberateľov a producentov odpadových vôd. Po zistení neoprávneného odberu vody či napojenia sa na verejnú kanalizáciu bude TAVOS, a.s. voči takýmto osobám uplatňovať nielen nároky podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, ale bude sa obracať aj na orgány činné v trestnom konaní s trestnými oznámeniami pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže podľa § 212 ods. 1 písm. f) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v znení neskorších predpisov, podľa ktorého hrozí za krádež veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na základe osobitného predpisu trest odňatia slobody až na dva roky.

Scroll to Top