Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

Odstávka pitnej vody na ulici Štúrova, Piešťany

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v dňoch
21.6.2024 a 25.6.2024
v čase od 8.00 do 13.00 hod
bude realizovať rekonštrukčné práce na verejnom vodovode na ulici Štúrova, Piešťany. Počas
týchto prác je plánované prerušenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou na dotknutej ulici.
V súvislosti s prácami na verejnom vodovode TAVOS, a.s. odporúča všetkým odberateľom, aby si
zabezpečili alternatívny pitný a sociálno-hygienický režim na krátkodobé prechodné obdobie, počas
ktorého dôjde k obmedzeniu v dodávke pitnej vody z verejného vodovodu.
Vopred sa ospravedlňujeme za prípadne obmedzenia a znížený komfort, ktorý môže dočasne nastať
počas prebiehajúcich prác a nevyhnutnej zmeny organizácie dopravy.
Ďakujeme za Vašu ústretovosť a pochopenie.

Výzva pre vlastníkov kanalizačných (KP) a vodovodných (VP) prípojok

Vážení zákazníci, vážení obyvatelia,
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že v období od 2.5.2024 po dobu cca 10 týždňov bude realizovať rekonštrukciu verejnej kanalizácie na ulici Štúrova, Piešťany. Zároveň budú prebiehať i čiastkové práce na verejnom vodovode. Odvádzanie splaškových vôd a zásobovanie vodou bude zabezpečené i počas tohto obdobia len s prechodnými obmedzeniami. Po ukončení tejto rekonštrukcie by mala nasledovať komplexná obnova telesa a povrchu cesty i chodníkov realizovaná Mestom Piešťany. Počas uvedených prác na verejných sieťach TAVOS, a.s.

odporúča

všetkým vlastníkom rekonštrukciu ich kanalizačných (KP) a vodovodných prípojok (VP), ktoré nie sú vo vyhovujúcom technickom stave.
Zároveň by sme radi ponúkli vlastníkom i ďalšie služby ohľadne prípojok ako napr.:

  • zhotovenie samostatného napojenia na verejnú kanalizáciu (VK) alebo vodovod (VV)
    a vybudovanie samostatnej prípojky (napr. ak majú 2 nehnuteľnosti 1 spoločnú KP/VP),
  • zmenu umiestnenia prípojky (KP/VP) v prípade potreby,
  • vybudovanie nových prípojok (KP/VP) pre plánované stavby.


Žiadateľ o novú prípojku (KP/VP) je povinný na vlastné náklady odstrániť pôvodné napojenie na existujúci verejnú kanalizáciu (VK) alebo vodovod (VV).
Prípojky (KP/VP), ktoré nie sú funkčné alebo sú pripojené na VK/VV nelegálne, budú odpojené.
Rekonštrukcia alebo osadenie novej prípojky môže zabrániť budúcim poruchám na prípojke. Tým je možné predchádzať ekonomicky náročnému narušeniu obnovenej komunikácie pri eventuálnych budúcich opravách či iných zásahoch do prípojok.
Dobudovanie prípojky na verejnom priestranstve/pozemku (od bodu napojenia na verejnú sieť VK/VV po hranicu súkromného pozemku) musí vlastník prípojky ukončiť do termínu zahájenia rekonštrukčných prác na komunikáciách plánovaných Mestom Piešťany. Spätné úpravy je potrebné vykonať do stavu finálnej zhutnenej podkladovej vrstvy (bez zhotovenia krycích vrstiev ako asfalt, zámková dlažba a pod.), prípadne podľa dohody s Mestom Piešťany a Službami mesta Piešťany.
V prípade záujmu o uvedené služby týkajúce sa Vašej KP a/alebo VP kontaktujte, prosím, zástupcu zhotoviteľa spoločnosti INTHERM, s.r.o. (kontaktné údaje uvedené nižšie). Ten po vykonaní obhliadky dohodne konkrétne technické i cenové podmienky realizácie. Orientačná jednotková cena zahrňujúce všetky potrebné práce a materiály je cca 229,72€ bez DPH/1bm prípojky (KP/VP).
Všetky náklady na akékoľvek práce v súvislosti s prípojkami (KP/VP) na verejný vodovod a/alebo kanalizáciu bude znášať vlastník prípojky.
Kontaktné údaje na zhotoviteľa:

INTHERM s.r.o.
Jaroslav Szalai   mobil: 0907 667 919 
Ing. Dávid Romaňák     mobil: 0917 474 320

Vopred sa ospravedlňujeme za prípadne obmedzenia a znížený komfort, ktorý môže dočasne nastať počas prebiehajúcich prác a zmeny organizácie dopravy pri potrebnej uzávere ulice.
Ďakujeme za Vašu ústretovosť a pochopenie.
S úctou
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.
Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal. Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu napúšťali bazény pomaly a počas nočných hodín, aby nárazový odber nespôsobil zníženie tlaku v potrubí, prípadne prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu.
Pre bližšie informácie a objednávku cisterny kontaktujte spoločnosť e-mailom na objednavkydoprava@tavos.sk.

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok 2023

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2019-2023:

Lokalita Úhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava 601,3
Piešťany 605,0
Vrbové 611,5
Leopoldov 608,6
Dechtice 644,6
Ružindol 601,3
Biely Kostol 601,3
Madunice 562,6
Špačince 610,0
Zeleneč 544,2

Ponuka služieb

Vážení zákazníci,
aj v tomto roku vám ponúkame doplnkové služby.

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 8.1.2024

Podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d, § 3, § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení vyhlášky č. 498/2023 Z. z. tak, že mení rozhodnutie č. 0015/2023/V z 01. 12. 2022 v znení rozhodnutia č. 0148/2023/V z 31. 05. 2023 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 6. regulačného obdobia takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,1101

1.3321

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5766

0.6919

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1960

1,4352

maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu

0,7774

0,9329

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2018-2022:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava564,7
Piešťany558,8
Vrbové553,8
Leopoldov588,5
Dechtice601,7
Ružindol564,7
Biely Kostol564,7
Madunice542,4
Špačince560,2
Zeleneč534,3

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.7.2023

Podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení rozhodnutie č. : 0015/2023/V z 1. 12. 2022 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,9737

1.1684

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5164

0.6197

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1035

1,3242

ODPOČTY VODOMEROV

Vážení zákazníci,

TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 9.5.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami.

Žiadame preto zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie.Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:

– klientského portálu

– alebo na e-mail: vodomer@tavos.skinfo@tavos.sk

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom

Scroll to Top