Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Aktuálne informácie

Obmedzenie realizácií vodovodných prípojok v zimnom období

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že v zimnom období sú zriaďovania nových alebo rekonštrukcie pôvodných vodovodných prípojok z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (nízka teplota) obmedzené.
Žiadosti o zhotovenie napojenia a uzavretie zmluvy budú pri vhodných klimatických podmienkach vybavované v poradí, v akom boli doručené do Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Oznámenie o realizácii odpočtov

Vážení zákazníci,

TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 8.11.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami. Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:
– klientského portálu
– alebo cez nahlasovací formulár na webovej stránke tavos.sk

v termíne až od 06.12.2023 do 31.12.2023

Žiadame preto zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.
Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie. Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom.

Oznam o prerušení dodávky vody

Vážení odberatelia,

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám oznamuje, že v dňoch 24. a 25.10.2023 budú na armatúrnej šachte (ďalej len AŠ) na ul. Beethovenova prebiehať rekonštrukčné práce na podzemných objektoch – AŠ a ich technickom vybavení, ktoré si nevyhnutne vyžiadajú ODSTÁVKU – PRERUŠENIE DODÁVKY VODY.

PRERUŠENIE DODÁVKY VODY

24.10.2023 od 05:00hod – do 24:00hod

a

25.10.2023 od 07:00hod – do 22:00hod

Počas doby odstávky vody budú dodávky vody zabezpečované cisternami.

Dotknuté územie s prerušením dodávky vody
– bytové domy, budovy, zariadenia, inštitúcie a pod:

Ulica Botanická:

  • od križovania ul. Botanická / Ovocná / Beethovenova / Šafárikova – po MŠ (bez MŠ) na ul. Botanická 12,
  • od MŠ (bez MŠ) na ul. Botanická 12 – po Centrum excelentnosti vrátane + budovy STU, ktoré sú napájané od Centra excelentnosti,
  • od Centrum excelentnosti – po križovanie ul. Botanická / Šafárikova,
  • od MŠ na ul. Botanická – po BD 19 na ul. Botanická, BEZ BD 13 – 16 na ul. Botanická
  • od BD 19 na ul. Botanická – po BD 17 na ul. Botanická,
  • od BD 17 na ul. Botanická – po križovanie ul. Botanická / Beethovenova,

Ulica Beethovenova: od križovania ul. Botanická / Beethovenova – po križovanie ul Beethovenova / Ovocná/ Botanická / Šafárikova,

Ulica Šafárikova: od križovania ul. Šafárikova / Botanická / Ovocná / Beethovenova – po križovanie ul. Šafárikova / Botanická.

– je možný pokles tlaku: ul. Golianova – výškové 13- poschodové BD č. 32, 33 a 34,
– je možný pokles tlaku: ul. Jiráskova – výškové 13- poschodové BD č. 22, 23 a 24.

– v dňoch   23. – 25.10.2023    na ul. Zelená  je možný pokles tlaku.

Počas doby odstávky budú dodávky vody zabezpečované cisternami.

Stanovištia cisterien:

  • pred Centrom pre deti a rodiny TT, Botanická 46 (bývaly detský domov),
  • parkovisko COOP Jednota Botanická 30,
  • pred BD a OC Botanika,
  • parkovisko BD Beethovenova / Botanická.

Nepredpokladaná odstávka, v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu vodovodnej siete, sa môže dotknúť aj objektov a častí nachádzajúcich sa v bezprostrednom, blízkom dosahu.

Z dôvodu bezpečnosti bude stavebno – pracovný priestor ohradený.
Počas realizácie rekonštrukčných prác budú vykonávané aj nevyhnutne potrebné dopravné obmedzenia.

V čase realizácie rekonštrukčných prác na armatúrnej šachte Vás chce požiadať o strpenie prípadného rušenia nočného kľudu – zvýšená hlučnosť,

Ďakujeme za porozumenie a strpenie nevyhnutných obmedzení.

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.7.2023

Podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení rozhodnutie č. : 0015/2023/V z 1. 12. 2022 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,9737

1.1684

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5164

0.6197

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1035

1,3242

ODPOČTY VODOMEROV

Vážení zákazníci,

TAVOS, a.s. Vám oznamuje, že od 9.5.2023 bude prebiehať realizácia odpočtov vodomerov našimi zamestnancami.

Žiadame preto zákazníkov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky prekážky a predmety z poklopov a z vodomerných šácht, vyčerpali vodu zo šácht a umožnili bezpečný a voľný prístup k vodomeru.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odpočtár zanechá oznam (odpočtový lístok), na ktorom bude uvedené telefónne číslo odpočtára a odberateľ/producent si môže dohodnúť nový termín odpočtu. Ak sa tak nestane v lehote do 5 dní odo dňa zanechania oznamu (odpočtového lístka) tak bude spotreba vody/produkcia odpadových vôd určená v zmysle všeobecných obchodných podmienok kvalifikovaným odhadom vo výške priemerného množstva dodanej vody a odvedených odpadových vôd za predchádzajúce fakturačné obdobie.Upozorňujeme, že v prípade reklamácií bude možné  tieto uznať len na základe preukázania skutočného stavu meradla (fotografiou).

Stav vodomeru je možné tiež nahlásiť prostredníctvom:

– klientského portálu

– alebo na e-mail: vodomer@tavos.skinfo@tavos.sk

Podmienkou nahlásenia stavu vodomeru je čitateľná fotografia vodomeru s číslom vodomeru a stavom

Napúšťanie bazénov

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. ponúka majiteľom bazénov dovoz pitnej vody na napúšťanie bazénov cisternou. Pri dovoze vody cisternou zákazníci nezaťažujú nárazovo vodovodnú sieť vysokým odberom vody.

Napúšťanie bazéna z verejného vodovodu pri väčších bazénoch je časovo náročné, dlhotrvajúci veľký odber vody môže spôsobiť v potrubí verejného vodovodu uvoľnenie inkrustov a zákal. Žiadame zákazníkov, aby pri napúšťaní bazénov z verejného vodovodu napúšťali bazény pomaly a  počas nočných hodín, aby nárazový odber nespôsobil zníženie tlaku v potrubí, prípadne prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu. Pre bližšie informácie a objednávku cisterny kontaktujte spoločnosť e-mailom na doprava@tavos.sk.

Svetový deň vody – výsledky laboratórnych stanovení dusičnanov

Pri príležitosti svetového dňa vody bolo testovaných 425 vzoriek pitnej vody doručených zákazníkmi. Vo vzorkách vody bola stanovovaná koncentrácia dusičnanov. Viac ako 40% vzoriek nami testovaných vzoriek svojim obsahom dusičnanov nezodpovedalo požiadavkám na pitnú vodu, koncentrácia dusičnanov prekračovala limitnú hodnotu 50 mg/l.

 Výsledky stanovení dusičnanov v jednotlivých vzorkách sú zverejnené v tabuľke.

 Príčinou vysokej koncentrácie dusičnanov v studňovej vode môže byť septik, netesná žumpa, žumpa s tzv. trativodom, hnojisko, zle utesnená kanalizačná prípojka, ale aj intenzívna poľnohospodárska činnosť s použitím hnojív v okolitom území.

 Vysoký obsah dusičnanov vo vodách predstavuje riziko dojčatá, keď k príprave umelej výživy detí sa používa voda z týchto studní. V ich tráviacom trakte sa dusičnany vplyvom niektorých baktérii redukujú na toxické dusitany, ktoré po vstrebaní do krvi spôsobujú premenu krvného farbiva hemoglobínu na methemoglobín, ktorý nie je schopný prenášať kyslík. Nedostatok kyslíka sa v prvej fáze prejaví modraním kože a pier, pri vážnych stavoch skutočným dusením a poškodením funkcie mozgu až zlyhaním základných životných funkcií. V organizme dospelých môžu dusitany v žalúdku reagovať s amínmi a amidmi, pričom sa tvoria nitrozamíny, ktoré sú karcinogénne.

Oznam o priemernom ročnom úhrne zrážok

Priemerný ročný úhrn zrážok pre roky 2018-2022:

LokalitaÚhrn atmosférických zrážok (mm)
Trnava564,7
Piešťany558,8
Vrbové553,8
Leopoldov588,5
Dechtice601,7
Ružindol564,7
Biely Kostol564,7
Madunice542,4
Špačince560,2
Zeleneč534,3

Scroll to Top