Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

O spoločnosti

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (TAVOS)  poskytuje svoje služby zákazníkom na území svojej pôsobnosti pre 66 miest a obcí v trnavskom, trenčianskom a bratislavskom kraji, čo predstavuje približne 51 tisíc odberných miest ‑ zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre približne 180 tisíc obyvateľov dotknutého regiónu. Sídlo spoločnosti a generálne riaditeľstvo je umiestnené v Piešťanoch. Prevádzkový závod v Trnave na ulici Fraňa Kráľa slúži pre zákazníkov z Trnavy a okolia.

Dodávka pitnej vody cez verejnú vodovodnú sieť predstavuje 67 vodných zdrojov a cca 840 km verejnej vodovodnej siete.

Odpadová voda je od jej producentov odvádzaná verejnou kanalizačnou sieťou celkovej dĺžky cca 640 km a následne čistená na 6 čistiarňach odpadových vôd s celkovou kapacitou približne 300 000 ekvivalentných obyvateľov.

Spoločnosť okrem služieb týkajúcich sa prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií poskytuje aj ďalšie služby pre externých klientov, ako sú:

  • Monitoring a čistenie kanalizácie a kanalizačných prípojok;
  • Vývoz a likvidácia žumpových vôd;
  • Výkopové práce, dopravné služby;
  • Akreditované odbery, analýzy pitných, odpadových vôd a kalov poskytované akreditovaným laboratóriom.

Činnosť organizácie bývalých Západoslovenských vodární a kanalizácií sa začala dňom 1.júla 1966. Predchádzali tomu tieto udalosti: Organizačná prestavba celého národného hospodárstva, ktorej cieľom bolo zlepšiť sústavu plánovitého riadenia, začala koncom roka 1965.

Právnou normou, ktorou sa začala realizovať prestavba vodného hospodárstva, bol zákon č. 115 / 1965 Zb., na základe ktorého po viac ako siedmych rokoch vznikla Ústredná správa vodného hospodárstva / ÚSVH / na čele ktorej bol predseda, ktorý bol zároveň členom vlády. V rámci tohto sa zmenilo Ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva na Ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Vodné hospodárstvo na Slovensku riadila ÚSVH so slovenskými národnými orgánmi podľa zákonných predpisov.

V zápätí po vydaní zákona č. 115 / 1965 Zb. nasledovalo Uznesenie vlády ČSSR zo dňa 5.januára 1966 č.57 o organizačnom usporiadaní odvetvia vodného hospodárstva. Podľa tohto nariadenia bolo uložené ministrovi – predsedovi ÚSVH zabezpečiť organizačnú prestavbu vodného hospodárstva, počnúc dňom 1.januára 1966 s ukončením do 30.júna 1966 a zároveň predsedovia Krajských národných výborov mali úlohu zriadiť k 1.júlu 1966 krajské organizácie na úseku vodovodov a kanalizácií, ktoré budú podriadené Krajským národným výborom.

Týmito organizačnými opatreniami sa dosiahlo, že starostlivosť o povrchové vody bola v kompetencii ÚSVH a zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd riadili KNV. To zároveň znamenalo zánik Okresných vodohospodárstkych správ / OVHS / a Krajských vodohospodárskych, rozvojových a investičných stredísk / KVRIS /.

Tak vznikla Krajská organizácia vodovodov a kanalizácií / KOVAK / v Bratislave dňa 1.júla 1966. Novovzniknutý KOVAK, predchodca ZsVAK-u, bol príspevkovou organizáciou, ktorá bola napojená na rozpočet ZsKNV výškou odvodu z prevádzkových činností a príspevkom na investičnú výstavbu.

Začiatok života novej organizácie bol ťažký najmä preto, že išlo o zásadnú reorganizáciu, ktorá integrovala menšie organizačné celky, ale dávala nádej, že aj v tejto veľmi zaostalej oblasti vodného hospodárstva nastane významný pokrok. Išlo v podstate aj o prirodzený vývoj, pretože lokálne vodohospodárske problémy na úrovni obcí, resp. okresu už neboli riešiteľné a preto bolo nutné vytvoriť koncepciu zásobovania obyvateľov pitnou vodou pre väčšie celky, čo bolo podmienené nerovnomerným rozdelením zdrojov pitnej vody na Západnom Slovensku. Štatistické údaje v roku 1966 uvádzajú z dnešného pohľadu až neuveriteľbé čísla:

  • na verejný vodovod bolo napojených 20,2 % obyvateľov a dĺžka vodovodnej siete bola 1400 km.
  • Na verejnú kanalizáciu bolo napojených 12,2 % obyvateľov a dĺžka kanalizačnej siete bola 400 km,

Keď v roku 1969 zákonom SNR č.72 / 1969 Zb. boli v SSR zrušené KNV, prešiel podnik KOVAK od 1.júla 1969 do organizačnej podriadenosti MLVH SSR. Na základe rozhodnutia ministra z decembra 1969 došlo s platnosťou od 1.januára 1970 k zmene názvu podniku na Západoslovenské vodárne a kanalizácie Bratislava. Zákonom SNR č.131 / 1970 Zb. boli v SSR opäť riadené KNV. V tejto súvislosti s účinnosťou od 1.januára 1972 boli Západoslovenské vodárne a kanalizácie znovu prevedené do organizačnej podriadenosti ZsKNV.

Vznik štátneho podniku Západoslovenských vodární a kanalizácií Bratislava sa datuje od 18.apríla 1989, založený zakladajúcou listinou uznesením 12.plenárneho zasadnutia ZsKNV v Bratislave zo dňa 18.apríla 1989, podľa § 18 zákona č.88 / 1989 Zb. o štátnom podniku. Zmena zakladateľa štátneho podniku v znení §2, ods.2 zákona č.518 / 1990 Zb. je Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva.

Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. bola založená FNM SR dňa 02.12.2002. Okresný súd v Trnave spoločnosť zapísal do Obchodného registra dňa 07.01.2003. Spoločnosť vykonáva svoju činnosť na území okresov Piešťany, Trnava a Hlohovec. V okresných mestách má vybudované prevádzky – závody s patričným technickým vybavením.

Scroll to Top