Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Cena vodného a stočného

Čo tvorí cenu vody a regulácia ceny

Platby za sprostredkovanie služby v oblasti vodohospodárskych činností majú dve časti a to tzv. vodné a stočné, ktoré upravuje Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 28 – Vodné a stočné.
TAVOS, a.s. realizuje kalkuláciu cien podľa nákladov a navrhuje výšku pre obdobie jedného kalendárneho roka. Navrhnutú cenu následne schvaľujú zástupcovia štatutárnych orgánov a zástupcovia miest a obcí, ktorí sú akcionármi TAVOS, a.s.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej ÚRSO) vydáva podľa cieľov regulačnej politiky štátu každý rok cenový výnos, ktorým ustanovuje zásady výpočtu ceny vodného a stočného. Týmto výnosom sa vodárenská spoločnosť má riadiť pri návrhu ceny pre ďalší.

Najdôležitejším údajom, ktorý slúži na stanovenie cien pre jednotlivých odberateľov (producentov) je priemerná cena vodného a stočného. Táto cena sa tvorí na základe vyšpecifikovaného objemu oprávnených nákladov a primeraného zisku pripadajúcich na 1 m3 vody povýšeného (poníženého) o určitý objem výnosov, o ktoré bola spoločnosť v minulom období (pred 2 rokmi) nedostatočným odhadom plánovaných nákladov ukrátená, resp. premršteným odhadom obohatená. Na základe splnenia určitých kritérií sa určuje spôsob výpočtu cien pre odberateľov (producentov).

Oznamy o zmenách cien pre rok 2022

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.1.2022

V roku 2007 boli určené nasledovné spôsoby:

Vodné – 2 spôsoby: 

  1. výpočet jednotnej ceny
  2. výpočet na základe špecifických kritérií a ich vzájomnej kombinácie (technických, geografických, kvalitatívnych a kvantitatívnych)

Stočné – 2 spôsoby:

  1. výpočet jednotnej ceny
  2. výpočet na základe špecifických kritérií a ich vzájomnej kombinácie (technických, geografických, kvalitatívnych a kvantitatívnych)

Meranie odberu pitnej vody

TAVOS, a.s. meria množstvo odoberanej vody vodomerom, ktorý je umiestnený spravidla vo vodomernej šachte, alebo podľa pokynov prevádzkovateľa. Vodomer je majetkom TAVOS, a.s., ktorá zabezpečuje jeho kontrolu, výmenu a vykonáva odpočet. Údaje namerané týmto vodomerom slúžia ako podklad k fakturácii odoberanej vody. U domácností a väčšiny ostatných odberateľov sa vykonávajú odpočty štyri krát do roka a u tzv. veľkoodberateľov jeden krát mesačne, alebo podľa odpočtového cyklu TAVOS, a.s. Meranie na súkromných vodomeroch, prípadne podružných vodomeroch, umiestnených v byte alebo inde, sa pri fakturácii neberie do úvahy.

Pokiaľ máte pochybnosti o správnosti merania vodomeru, môžete písomne požiadať o jeho preskúšanie, ktoré vykoná autorizovaná skúšobňa. Pokiaľ sa preukáže, že vodomer meral vo Váš neprospech, hradí náklady na preskúšanie TAVOS, a.s. V opačnom prípade hradí náklady sám odberateľ.

Odberateľ (majiteľ objektu) je povinný umožniť zamestnancom TAVOS, a.s. prístup k vodomeru!

Pokiaľ odberateľ (majiteľ objektu) v dobe odpočtu nie je prítomný, vyplní príslušné tlačivo o stave vodomeru (ktorý na mieste ponechá odčítač) a zašle ho na adresu TAVOS, a.s. Stav vodomeru je možné taktiež nahlásiť telefonicky na príslušné závody. (PN – 033 / 59 66 165, TT – 033 / 59 66 211)

Nezabudnite, že odberateľ (majiteľ objektu) je povinný chrániť vodomer pred poškodením (predovšetkým pred mrazom), pred neoprávneným zásahom do vodomeru, odcudzeniu vodomeru a že v prípade poškodenia nesie náklady spojené s jeho výmenou!

Nezabudnite na povinnosť, neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru, ako i neodkladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený!
Scroll to Top