Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Stručne o spoločnosti

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. (TAVOS, a.s.)  poskytuje svoje služby zákazníkom na území svojej pôsobnosti pre 66 miest a obcí v trnavskom, trenčianskom a bratislavskom kraji, čo predstavuje približne 51 tisíc odberných miest ‑ zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre približne 180 tisíc obyvateľov dotknutého regiónu. Sídlo spoločnosti a generálne riaditeľstvo je umiestnené v Piešťanoch. Prevádzkový závod v Trnave na ulici Fraňa Kráľa slúži pre zákazníkov z Trnavy a okolia.

Dodávka pitnej vody cez verejnú vodovodnú sieť predstavuje 67 vodných zdrojov a cca 840 km verejnej vodovodnej siete.

Odpadová voda je od jej producentov odvádzaná verejnou kanalizačnou sieťou celkovej dĺžky cca 640 km a následne čistená na 6 čistiarňach odpadových vôd s celkovou kapacitou približne 300 000 ekvivalentných obyvateľov.

Spoločnosť okrem služieb týkajúcich sa prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií poskytuje aj ďalšie služby pre externých klientov, ako sú:

 • Monitoring a čistenie kanalizácie a kanalizačných prípojok;
 • Vývoz a likvidácia žumpových vôd;
 • Výkopové práce, dopravné služby;
 • Akreditované odbery, analýzy pitných, odpadových vôd a kalov poskytované akreditovaným laboratóriom.

Základné informácie o spoločnosti Tavos a.s.

Obchodné meno:Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo:Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
IČO:36252484
IČ DPH:SK2020172264
Webová stránka:www.tavos.sk
Právna forma:Akciová spoločnosť
Deň zápisu do Obchodného registra:07.01.2003

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Piešťany bola založená rozhodnutím Fondu národného majetku Slovenskej republiky v podobe „Zakladateľskej listiny o založení akciovej spoločnosti bez výzvy na upisovanie akcií“ spísanej vo forme notárskej zápisnice zn. N 867/2002, Nz 861/2002 dňa 2.12.2002. Fond národného majetku SR vydal dané rozhodnutie (zakladateľskú listinu) na základe § 162 Obchodného zákonníka v spojení s § 28 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a v súlade s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 853 zo dňa 02.10.2002 o privatizácii podniku Vodárne a kanalizácie Bratislava, š.p., Bratislava a časti podniku Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Bratislava. Rozsah prevzatia majetku zrušených štátnych podnikov novovzniknutou akciovou spoločnosťou bol určený privatizačným projektom vedeným na Ministerstve pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod č. 2276.

Spoločnosť vznikla dňom jej zápisu do Obchodného registra, t.j. dňom 07.01.2003. Zapísaná je v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave v oddiele Sa a vo vložke číslo 10263/T. Základné imanie spoločnosti je 51 883 603,70 € a je rozdelené na 1 563 230 akcií na meno v menovitej hodnote 33,19 €. Akcie sú uvedené ako zaknihované cenné papiere v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov u centrálneho depozitára podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch.

Predmet podnikania:

 1. zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších spotrebiteľov pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov vdanej územnej pôsobnosti
 2. odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejných kanalizácii v danej územnej pôsobnosti
 3. v súvislosti so základným predmetom podnikania:
 • prevádzkovanie, udržiavanie, oprava a ochrana vodných zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, ku ktorým má právo užívania
 • zabezpečovanie vodohospodárskeho a technického rozvoja, hydrogeologického prieskumu, prípravnej a projektovej dokumentácie, investorskej a inžinierskej činnosti na úseku výstavby verejných vodovodov, kanalizácií ačistiarní odpadových vôd, prípadne i dodávateľskej činnosti v odbore vodovodov a kanalizácií
 • realizovanie vývojových, stavebných, montážnych, opravárenských a servisných, technologických a laboratórnych činností v odbore vodovodov a kanalizácií, prípadne aj dodávateľským spôsobom bez územného vymedzenia výkonu činností
 • zabezpečenie, pre vlastnú potrebu, geodetických a reprografických prác, revízií vyhradených zariadení, vnútropodnikovej dopravy, prevádzky mechanizačných prostriedkov, obhospodarovania bytového a nebytového fondu
 • zabezpečenie núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou v prípadoch podľa osobitných predpisov
 • poskytovanie ubytovania – turistické ubytovne a chaty po triedu ***
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi – vývoz splaškov zo žúmp a ich následné čistenie v ČOV
 • poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii výstavby vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd vo vlastníctve obcí
 • zabezpečovanie obstarávateľských služieb spojených so správou bytov v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie

Predstavenstvo

Dozorná rada

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti a skladá sa zo všetkých akcionárov.

Do jeho pôsobnosti patrí najmä:

– schválenie jednotlivých konaní v mene spoločnosti pred jej vznikom,

– zmena stanov,

– rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania,

– rozhodnutie o zrušení spoločnosti,

– rozhodnutie o rozdelení, zlúčení, splynutí spoločnosti a rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,

– rozhodnutie o zrušení spoločnosti s likvidáciou, vymenovanie likvidátora, stanovenie odmeny likvidátora, schválenie individuálnej účtovnej závierky, konečnej závierky a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku,

– voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti s výnimkou členov dozornej rady volených a odvolávaných zamestnancami,

– schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém a dividend,

– prerokovanie výročnej správy vyhotovenej podľa osobitného predpisu, ktorej súčasťou je správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,

– schválenie zmluvy o výkone funkcie uzatváranej s členom dozornej rady,

– rozhodnutie o predaji podniku alebo jeho časti,

– udelenie súhlasu podľa čl. XX stanov spoločnosti,

– schválenie a odvolanie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky.
– rozhodnutie o ďalších záležitostiach, ak ich stanovy spoločnosti alebo všeobecne záväzné právne predpisy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia

Základné imanie spoločnosti (ZI) je rozdelené na akcie.
Zoznam akcionárov Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a podiel ich akcií na ZI (v súbore pdf) nájdete tu: Listina akcionárov + ich podiely

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti.

Je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach.

Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady spoločnosti.

Členovia predstavenstva TAVOS, a.s.:

Ing. Vladimír Púčikpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ
Ivan Šiškapodpredseda predstavenstva
PhDr. Karol Zacharčlen predstavenstva, starosta obce Dechtice
PhDr. Július Zemkočlen predstavenstva, starosta obce Špačince
Ing. Martin Červenkačlen predstavenstva, starosta obce Ratkovce
Doc. JUDr. Michal Mrva, PhD., LL.M.člen predstavenstva, advokát

Dozorná rada

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti.

Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti.

Členovia dozornej rady (DR) TAVOS, a.s.:

Bc. Marcel Krajčo
predseda DR, viceprimátor mesta Trnava
PhDr. Martin Halaksa, PhD.
člen DR, starosta obce Košolná
Ing. Ivan Dobrovodskýčlen DR, starosta obce Vlčkovce
Mgr. Eva Kukučkováčlenka DR, starostka obce Horné Otrokovce
Mgr. Peter Jančovič, PhD.člen DR, primátor mesta Piešťany
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
člen DR, starosta obce Cífer
Ing. Ján Chrástekčlen DR, vedúci Útvaru odvádzania odpadových vôd TAVOS, a.s.
Rudolf Toman
člen DR, strojník ČOV TAVOS, a.s.
Ing. Monika Očenášková
členka DR, riaditeľka investičného rozvoja a služieb zákazníkovi TAVOS, a.s.
Scroll to Top