Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Útvar verejného obstarávania

Útvar verejného obstarávania (ÚVO) je samostatným útvarom Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., ktorý zabezpečuje obstarávanie tovarov, prác a služieb pre všetky jej činnosti a organizačné zložky, v súlade s ustanoveniami Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri uzatváraní zmlúv na dodanie tovaru, na uskutočnenie prác a poskytnutie služby sa používajú metódy ustanovené zákonom:

– verejná súťaž

– užšia súťaž

– rokovacie konanie bez zverejnenia

– rokovacie konanie so zverejnením

Obstarávanie tovarov služieb a prác, ktoré Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. realizuje, pričom je na základe ustanovenia zákona vyňaté spod jeho pôsobnosti sa realizuje v zmysle Vnútropodnikovej smernice.

Oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania a výsledky verejného obstarávania sa zasielajú do Vestníka verejného obstarávania, v prípade nadlimitných metód aj do Úradného vestníka EÚ. V roku 2005 okrem iných prebiehajú aj verejné súťaže na projekty financované z fondov EÚ, konkrétne v prvej etape sú to projekty financované z fondu ISPA. Predmetom obstarávania týchto verejných súťaží je odkanalizovanie časti obcí v regióne Trnava a Piešťany, rekonštrukcia ČOV Trnava a ČOV Piešťany, poskytnutie stavebných dozorov na predmetné stavby. Na uvedený predmet obstarávania bolo od mája 2005 vyhlásených 6 verejných súťaží. Pre bližšie info kliknite na verejné súťaže.

Scroll to Top