Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Projekty Kohézneho fondu

Lokalita: TRNAVA, PIEŠŤANY, HLOHOVEC

Začiatok projektu: r. 2012

Koniec projektu: r. 2015

Cieľ projektu

Vybudovanie novej alebo dobudovanie existujúcej kanalizačnej siete v aglomeráciách Trnava  (ul. Zavarská, Jačmenná a Koniarekova), Dolná Krupá (obecná kanalizácia), Smolenice (obecná kanalizácia), Krakovany (kanalizácie v obci Krakovany a v meste Vrbové) a rekonštrukcia ČOV Krakovany. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie kanalizácie a obecného vodovodu v obci Bašovce (aglomerácia Ostrov), ktorý je napojený na privádzač v Ostrove.
Cieľom projektu je zlepšenie kvality povrchových vôd v toku Váh a následne zlepšenie kvality vody v medzinárodnom toku Dunaj tak, aby vyhovovala limitom platným v EÚ a zlepšenie stavu životného prostredia, ochranu a racionálne využívanie vôd.

Celkové výdavky projektu: 20 331 619,35 Eur s DPH

Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 15 551 489,50 Eur bez DPH

KF – 13 218 766,08 Eur

ŠR –   2 332 723,42 Eur

Výška celkových oprávnených výdavkov: 16 512 854,77 Eur bez DPH

Výška spolufinancovania z oprávnených výdavkov projektu TAVOS-om: 961 365,27 Eur bez DPH

Výška celkových neoprávnených výdavkov: 467 123,87 Eur bez DPH

Vlastné zdroje TAVOS, a.s.: 1 428 489,14 Eur bez DPH, čo je 8,65% z oprávnených investičných výdavkov, budú resp. čiastočne už boli hradené z vlastných voľných peňažných zdrojov.

Žiadosť o potvrdenie pomoci (ŽoPP) veľkého projektu bola podaná v 07/2010.

Dňa 25.06.2010 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 539/2010 zo dňa 16.06.2010, ktorým došlo okrem iného i k zmene čl. 39 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sú už veľké projekty definované ako projekty, ktorých celkové náklady prevyšujú 50 mil. Eur (pôvodná hranica bola 25 mil. Eur). V nadväznosti na uvedenú zmenu bola dňom 25.06.2010 ukončená koordinácia prípravy nášho projektu zo strany riadiaceho orgánu (MŽP SR) a tento projekt bol zo zoznamu veľkých projektov vyradený. Pre zabezpečenie spolufinancovania projektu sa TAVOS týmto rozhodnutím mohol uchádzať o finančné prostriedky programu Životné prostredie v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty s celkovými nákladmi do 50 mil. Eur (tzv. malé projekty).

 Dňa 3.12.2010 bola MŽP SR vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok OPŽP prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd pod kódom výzvy OPŽP-PO1-10-2. dátum uzatvorenia výzvy bol 04.03.2011.
 Dňa 04.03.2011 TAVOS, a.s. odovzdal na Riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Životné prostredie (OPŽP), na základe vyhlásenej výzvy v 12/2010 Žiadosť o NFP projektu „Dobudovanie kanalizačného systému v regióne Trnava a Piešťany“.

 

Dňa 23.05.2011 sme z MŽP SR obdržali „Rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok “ na uvedený projekt. Žiadosť nesplnila podmienky kontroly formálnej správnosti prílohy č.13 – dokladovanie majetkovo-právnych vzťahov.

Nová žiadosť o NFP projektu „Dobudovanie kanalizačného systému Trnava a Piešťany“ bude uplatnená po vypisovaní novej výzvy na predkladanie projektov zo strany MŽP SR.

Lokalita: LEOPOLDOV, ČERVENÍK

Začiatok projektu: 2009

Koniec projektu: 2011

Kód ITMS: 24110110010

Cieľ projektu

Dobudovanie splaškovej kanalizácie v meste Leopoldov (časť II. etapy a celá III. etapa) a vybudovanie novej splaškovej kanalizácie v obci Červeník. Odvedenie a následné čistenie OV na ČOV NVÚ Leopoldov.

Opis: vybudovanie 11 136 m gravitačnej kanalizácie, 3 520 m výtlačných potrubí, 15 ks čerpacích staníc, 996 ks kanalizačných odbočení.

Z Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vyplýva:

schválená výška nenávratného finančného príspevku je 4 841 067,49 Eur, čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu
celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú sumu 5 095 860,51 Eur
maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu, s ktorými rozhodnutie uvažuje činia 5 391 852,04 Eur
schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 95% z celkových oprávnených nákladov sa skladá z príspevku Kohézneho fondu vo výške 85% t.j. 4 114 907,36 Eur a zo štátneho rozpočtu vo výške 15% t.j. 726 160,13, čo spolu činí 4 841 067,49 Eur
rozdiel medzi výškou oprávnených nákladov a schváleným nenávratným príspevkom t.j. spolufinancovanie projektu predstavuje výšku 5,0% čo je 254 793,02 Eur

Na realizáciu stavby bol vybratý Zhotoviteľ s cenovou ponukou 5 633 642,09 Eur bez DPH, čo predstavuje naviac voči celkovým oprávneným výdavkom projektu 5 095 860,51 Eur čiastku 537 781,58 Eur. Vlastné spolufinancovanie projektu bude potom predstavovať sumu 792 574,60 Eur (čo predstavuje výšku 14,07%). Vzhľadom na vysúťažené náklady 5 633 642,09 Eur, kanalizácia Leopoldov (časť II. etapy + celá III. etapa) predstavujú čiastku 2 782 028,00 Eur (49,4%) a kanalizácia Červeník 2 851 614,00 Eur (50,6%).

Zhotoviteľ prác – Vodohospodárske stavby, a.s., Bratislava začal práce realizovať v zmysle uzatvorenej ZoD v júni 2009.

Ukončenie realizácie predmetu ZoD vrátane dodatkov bolo v 06/2011.

Postup prác:

Práce od 02.06.2009 realizuje Zhotoviteľ – Vodohospodárske stavby, a.s. Bratislava.

Na uskutočnenie diela „Kanalizácia Leopoldov a Červeník“ bola medzi objednávateľom a zhotoviteľom uzatvorená ZoD ev. č. 36/2009.

V Dodatku č. 3 bol upravený termín ukončenia prác najneskôr do 30.06.2011.

MŽP SR – Odbor implementácie projektov (OIP) schválilo Žiadosť o zmenu projektu č. 1 z titulu zmeny termínu ukončenia aktivít projektu z pôvodne plánovaného termínu 04/2011 na 12/2011.

Na stavbe sú k dnešnému dňu fyzicky ukončené všetky práce vrátané povrchových úprav. Zmluvný rozpočtový náklad v sume 5 633 642,00 Eur bude vyčerpaný.

Preberacie a kolaudačné konania:

Preberanie stôk stavieb „Kanalizácia Leopoldov II. etapa a III. etapa“ a stavby „Kanalizácia Červeník“ sa uskutočnilo do konca 06/2011. Kolaudačné konania „Kanalizácie Leopoldov II. etapa“ sa uskutočnilo v 06/2011, „Kanalizácie Leopoldov III. etapa“ v 07/2011 a „Kanalizácie Červeník“ sa predpokladá začiatkom 09/2011. Do konca septembra budú právoplatné všetky kolaudačné rozhodnutia.

Ostatné:

Zhotoviteľovi bolo uhradených doteraz šesť faktúr za vykonanú prácu za obdobia 06/2009 až 12/2010 spolu v sume 3 402 870,34 Eur bez DPH (po odpočítaní zádržného).

Zhotoviteľ si koncom 05/2011 uplatnil k úhrade v poradí siedmu faktúru za vykonané práce v období 01/2011 až 05/2011 v sume 505 630,50 Eur bez DPH (po odpočítaní zádržného) a v 07/2011 v poradí ôsmu faktúru v sume 847 681,01 Eur bez DPH (po odpočítaní zádržného). Tieto faktúry budú uhradené v lehote splatnosti v zmysle uzatvorených zmluvných vzťahov.

Počas realizácie projektu „Kanalizácia Leopoldov a Červeník“ nastali viaceré opodstatnené zmeny v projekte, ktoré bolo treba riešiť, aby sa zabezpečil plynulý chod prác a dospelo sa k úspešnému ukončeniu stavby. Zmeny v rámci odovzdávania jednotlivých stavieb boli riešené zmenami stavby pred dokončením v rámci kolaudačných konaní.

Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom

Lokalita: KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM, ZAVAR, VLČKOVCE A OPOJ

Kód ITMS: 24120110066

Cieľ projektu:

Dodávka pitnej vody do obcí Zavar, Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce a Opoj prívodom zo skupinového vodovodu Trnava a jej distribúcia vybudovaním obecných vodovodov v obciach Križovany nad Dudváhom, Vlčkovce, Opoj a prepojením na jestvujúci obecný vodovod v obci Zavar. Všetky územné rozhodnutia a stavebné povolenia sú vydané. Odhadovaný počet novopripojených obyvateľov na verejnú vodovodnú sieť je 5 600.

 

Údaje o projekte:

Z prevádzkového hľadiska je navrhované potrubie rozdelené na:

 

  • prívodné potrubie DN 350 v dĺžke 6,25 km, ktoré privádza vodu od zdroja prepojovacieho potrubia vodojemov Zvončín – Trnava s miestom napojenia na Bučianskej ceste v Trnave po záujmové územie združenia obcí pred obcou Zavar. Tým sa privádza pitná a požiarna voda pre potreby územia priemyselnej časti mesta Trnava a pitná voda pre spomínané obce. 
  • zásobovacie potrubie DN 300, 200, 150 v dĺžke 7,93 km, ktoré zásobuje priamo pitnou vodou 3 obce Križovany nad Dudváhom, Zavar, Vlčkovce a Opoj. Celková dĺžka prívodného a zásobovacieho potrubia je 14,175 km.

Celoobecné vodovody: Križovany nad Dudváhom v dĺžke 7,485 km, Vlčkovce 6,362 km, Opoj v dĺžke 3,153 km.

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:  9 785 503,18 Eur bez DPH.

Podiel financovania (bez DPH) týchto výdavkov tvorí:

KF – 7 474 639,31 Eur, čo predstavuje 76,38 %,

ŠR – 1 319 054,00 Eur, čo predstavuje 13,48 %,

TAVOS – 991 809,87 Eur, čo predstavuje 10,14 %.

Výška nenávratného finančného príspevku: 8 793 693,31 Eur bez DPH.

Žiadosť o NFP (ŽoNFP) bola podaná v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v 05/2009. V 08/2009 bolo doručené rozhodnutie o neschválení ŽoNFP z dôvodu nevysporiadania majetkovo-právnych vzťahov medzi Tavosom a vlastníkom pozemkov.

Nová ŽoNFP bola podaná na MŽP SR v rámci 3. výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v 11/2009.

 V 01/2011 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP a zaslaná spolu s prílohami na MŽP SR. Starostovia dotknutých obcí: Križovany n/D, Vlčkovce, Opoj, Zavar a Majcichov navýšia základné imanie spoločnosti poskytnutím peňažného vkladu vo výške 444 558,50 Eur, čo predstavuje 5% z rozpočtových nákladov na stavebné práce prívodu vody Trnava – Križovany n/D a obecných vodovodov Križovany n/D, Vlčkovce a Opoj a prijali zodpovednosť za plnenie fyzikálnych ukazovateľov (domových prípojok) v rámci napojenosti obyvateľov v obciach.

 Poskytovateľ služby na prípravu verejného obstarávania vypracoval súťažné podklady na tendrovú dokumentáciu a verejné obstarávanie na uskutočnenie prác, ktoré začal realizovať formou užšej súťaže.

Predpoklad výberu zhotoviteľa stavby s podpisom Zmluvy o dielo je vzhľadom na nadlimitné obstarávanie najskôr do 31.09.2011.

Predpokladaný termín začatia realizácie prác je 10/2011.

Predpokladaný termín ukončenia realizácie prác je 11/2013.

 V 02/2011 bola v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. MŽP SR zverejnená v centrálnom registri zmlúv (CRZ) Zmluva o poskytnutí NFP projektu „Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom“.

Scroll to Top