Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Projekty z vlastných fondov

Rekonštrukcia ČOV Dechtice

Potrebu zabezpečenia rekonštrukcie ČOV v Dechticiach z vlastných zdrojov TAVOS, a.s. v predpokladanom termíne do 31.12.2013 rieši dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku a implementácii projektu ISPA/KF „Čistiareň odpadových vôd a odkanalizovanie trnavského regiónu“. Predmetný dodatok č.3 tvorí prílohu Návrhu na zmenu Finančného memoranda č. 2 k uvedenému projektu. Nesplnenie záväzku  z neopodstatnených dôvodov bude považované za porušenie tejto zmluvy a prípadný finančný dopad môže siahať do výšky hodnoty záverečnej platby projektu „ČOV a odkanalizovanie trnavského regiónu“ stanovený v zmysle FM.

Vzhľadom na skutočnosť, že „Rekonštrukcia ČOV Dechtice“ sa nebude realizovať z fondov spolufinancovaných z EÚ, spracovateľ PD prehodnotil koncepciu čistenia vôd v ČOV Dechtice, ktorá bola riešená na 6 500 EO zmenou na 4 000 EO, ktorú bude tvoriť aglomerácia obcí Dechtice, Dobrá Voda a Kátlovce a prepracoval projektovú dokumentáciu z pôvodne uvažovaných 6 500 EO na 4 000 EO.

S ohľadom na zmeny projektu a  sprísnenú požiadavku na dosiahnutie limitov bola v 06/2011 prepracovaná projektová dokumentácia predložená na vyjadrenie SVP, š.p. Piešťany. Po vydaní tohto vyjadrenia bola na ObÚ ŽP  Trnava podaná žiadosť o zmenu vodnej stavby ČOV Dechtice pred jej dokončením, vzhľadom na už vydané stavebné povolenie. Na realizáciu stavby sa v súčasnosti verejným obstarávaním ukončuje výber zhotoviteľa prác. Predpokladané zahájenie stavebných prác je koncom roka 2011.

Rekonštrukcia ČOV Leopoldov

Nefunkčná ČOV Leopoldov bola v r. 2004 odstavená a je dodnes mimo prevádzky. Odpadové vody z mesta Leopoldov a obce Červeník sú čistené na ČOV v majetku a správe NVÚ a ÚVV Leopoldov.

Rekonštrukcia ČOV Leopoldov je potrebná z dôvodu jestvujúcich prevádzkových a technologických problémov čistenia stávajúcich odpadových vôd na ČOV NVÚ a ÚVV.

Z dôvodu nárastu OV z mesta Leopoldov a obce Červeník v rámci teraz budovanej kanalizácie (z prostriedkov spolufinancovaných EÚ) sa tieto problémy prehĺbia. NVÚ a ÚVV odmieta prijímať tieto OV a TAVOS je nútený riešiť čistenie vo vlastnej réžii, t.j. rekonštrukciou pôvodnej nefunkčnej ČOV Leopoldov. Nevyhnutnou potrebou pre realizáciu a funkčnosť rekonštrukcie ČOV Leopoldov je aj realizácia stavieb, ktorú tvorí prítoková a výustná kanalizácia.

Ide o:

  • Rekonštrukciu tlakového kanalizačného potrubia a čerpacej stanice ČS-1 do areálu ČOV Leopoldov. Je navrhnuté nové výtlačné potrubie z ČS  do ČOV zaústené do rozdeľovacieho objektu, ktorým sa zabezpečí odľahčenie OV v pomere 1:4.
  • Výustná kanalizácia z ČOV Leopoldov – bude odvádzať vyčistené a odľahčené vody z aglomerácie Leopoldov (mesto Leopoldov, obec Červeník) do recipientu rieky Váh. Stavba sa skladá z ČS v areáli ČOV Leopoldov, tlakového výustného potrubia a gravitačnej stoky s vyústením do Váhu.

Predpoklad ukončenia PD pre vydanie územných a stavebných povolení je do konca roka 2011. Začatie prác v r. 2012 a ukončenie v r. 2016.  

Scroll to Top