Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Diaľkové ovládanie fotovoltického systému a rekonštrukcia VN trafostanice na ČOV Zeleneč

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu diaľkového riadenia lokálneho fotovoltického zdroja elektrickej energie na objektoch v areáli čistiarne odpadových vôd Zeleneč a rekonštrukciu vysokonapäťovej časti trafostanice v tomto areáli. Dielo bude pozostávať z troch častí:

 1. Pre účely operatívneho dispečerského riadenia fotovoltického zdroja sa požaduje zhotovenie, dodanie a montáž rozvádzača ASDR,
 2. Zhotovenie, dodanie a montáž rozvádzača RF AC vrátane káblových pripojení, ktorý je hlavným rozpínacím miestom FVE systému a úpravy na súvisiacich rozvádzačoch,
 3. Rekonštrukcia – výmena vysokonapäťového rozvádzača v trafostanici.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 29.05.2024.
Lehota na predkladanie ponúk je 05.06.2024 do 8.00 hod.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921
E-mail: vinkler@tavos.sk

Rekonštrukcia kanalizácie na Štúrovej ulici v Piešťanoch

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu kanalizácie v meste Piešťany na Štúrovej ulici.
Rekonštrukcia sa zrealizuje výmenou starého potrubia a položením nového PVC potrubia DN 300, DN400 a DN 500 v trase pôvodného potrubia a čiastočne v novej trase. Celková dĺžka rekonštruovanej kanalizácie je 272,97 m.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.03.2024.
Lehota na predkladanie ponúk je 10.04.2024 do 8.00 hod.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Rekonštrukcia vodovodu na Bottovej ulici v meste Trnava.

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu vodovodu v meste Trnava na Bottovej ulici.
Rekonštrukcia verejného vodovodu na Bottovej ulici sa uskutoční z dôvodu zlého technického stavu jestvujúceho liatinového potrubia DN150 a to v rozsahu medzi križovatkami s ulicami A. Sládkoviča a Štúrova čo predstavuje celkovú dĺžku rekonštruovaného vodovodu 895,16 m. Rekonštrukcia sa bude realizovať metódou riadeného horizontálneho vŕtania.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.03.2024.
Lehota na predkladanie ponúk je 27.03.2024 do 8.00 hod.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Dodávka a montáž fotovoltaickej elektrárne

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu – dodávku a montáž fotovoltaickej elektrárne na strechy objektov v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Lokálny zdroj bude mať celkový výkon 297,00 kWp a bude umiestnený na streche administratívno-výrobnej budovy a na budove garáží.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 05.02.2024.
Lehota na predkladanie ponúk je 09.02.2024 do 8.00 hod.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Zámer zadať zákazku na nákup systémovej SMART techniky

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup systémovej SMART techniky pre zabezpečenie automatizovaného zberu údajov z vodomerov pochôdzkovým spôsobom.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 23.03.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 27.03.2023 do 8.00 hod.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Záznam z prieskumu trhu

 1. Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa:              Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
 2. Predmet zákazky:                                                         „TAVOS, a.s. Piešťany, FVE lokálny zdroj 93,6 kWp na ČS Veľké Orvište“ 
 3. Druh zákazky (tovary/služby /stavebné práce)           tovary

Kód CPV:                                                                        31712331-9 Fotovoltické články

45255400-3 Montážne práce

 • Názov projektu a číslo ITMS 2014+:                             TAVOS, a.s. Piešťany, FVE lokálny zdroj 93,6 kWp na ČS Veľké Orvište
 • Operačný program:                                                       Kvalita životného prostredia
 • Spôsob vykonania prieskumu trhu[1]:                           oslovenie dodávateľov
 • Kritérium/Kritériá na vyhodnocovanie ponúk[2]:         Najnižšia cena bez DPH v Eur
 1. zoznam oslovených dodávateľov[3] :
Názov osloveného dodávateľaDátum osloveniaSpôsob osloveniaOprávnenie dodávať predmet zákazky (áno/nie)Spôsob overenia oprávnenosti dodávať predmet zákazky[4]Zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (áno/nie)Spôsob overenia zákazu účasti vo verejnom obstarávaníPrijatá ponuka: áno/nie
SmartBridge SK s.r.o.15.02.2023mailÁnoORSRNiewww.uvo.gov.skáno
KOOR, s.r.o.15.02.2023mailÁnoORSRNiewww.uvo.gov.skáno
EKOTERM, s.r.o.15.02.2023mailÁnoORSRNiewww.uvo.gov.skáno
 • zoznam predložených ponúk[5]:
Názov a sídlo uchádzača, ktorý predložil ponukuDátum a čas predloženia / dátum vyhodnotenia[6]Celková cena bez  DPH v EurVyhodnotenie splnenia podmienok[7]Konečné poradie uchádzača
EKOTERM, s.r.o. Drobného 27 841 02 Bratislava IČO: 3670429621.02.2023 o 21:49 hod/ 27.02.2023144 983,00 €splnil1.
SmartBridge SK s.r.o. Kollárova 3821/38 974 01 Banská Bystrica IČO: 5085262122.02.2023 o 18:24 hod/ 27.02.2023149 900,00 €splnil2.
KOOR, s.r.o. Mlynské Nivy 56 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov IČO: 4562824621.02.2023 o 08:46 hod/ 27.02.2023152 744,40 €Splnil3.
 • Zoznam vylúčených uchádzačov a dôvod ich vylúčenia:        nikto nebol vylúčený

Identifikácia úspešného uchádzača:                                         EKOTERM, s.r.o.

Drobného 27

841 02 Bratislava

IČO: 36704296

 • Cena úspešného uchádzača[8] :                                                  144 983,00 € bez DPH

28 996,60 € 20 % DPH

173 979,60 € s DPH

 1. Spôsob vzniku záväzku[9]:                                                        zmluva o dielo
 2. Podmienky realizácie zmluvy[10]:                                             do 3 mesiacov od podpísania zmluvy, zároveň najneskôr do 30.06.2023
 1. Meno funkcia a podpis zodpovednej osoby/osôb:                Mgr. Peter Potecký  – splnomocnená osoba
 2. Miesto a dátum vykonania prieskumu:                                    27.02.2023
 3. Prílohy[11]:

[1] Uviesť aký:    a) na základe výzvy/oslovenia dodávateľov a následného predloženia cien alebo ponúk,

b) na základe internetového prieskumu cez cenníky, katalógy a iné zdroje s možnou identifikáciou hodnoty tovaru/služby/stavebnej práce,

c) iný spôsob – uviesť aký, (pozn.: Telefonický prieskum nie je akceptovaný.).

[2] Napr. najnižšia cena, pričom je potrebné uviesť, či kritériom je cena s DPH alebo cena bez DPH.

[3] Vyžadujú sa minimálne traja oslovení dodávatelia (pozn.: Uvedené pravidlo platí pre zákazky s nízkou hodnotou, ak prijímateľ nezverejnil výzvu na webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na zakazkycko@vlada.gov.sk)

[4] Napr. webové sídlo www.orsr.sk, portál oversi.gov.sk alebo Zoznam hospodárskych subjektov, resp. v prípade zákazu účasti webové sídlo www.uvo.gov.sk a pre tento účel prijímateľ uchováva v dokumentácii k zadávaniu zákazky printscreen z registra osôb so zákazom účasti.

[5] Vrátane identifikácie uchádzačov, ktorí ponuku predložili.

[6] napr. suma ponuky v EUR s uvedením, či je suma uvádzaná s DPH alebo bez DPH.

[7] Prijímateľ uvedie podmienky, ak boli stanovené (napr. podmienky účasti alebo iné predkontraktačné podmienky, požiadavky kladené na predmet zákazky a pod.).

[8] Uviesť s DPH aj bez DPH; v prípade, že dodávateľ nie je platca DPH, uvedie sa konečná cena.

[9] Napr. zmluva o dielo, zmluva o dodávke tovaru, zmluva o poskytnutí služieb, objednávka a pod.

[10] Lehota plnenia a miesto realizácie.

[11] Uviesť a priložiť všetky prílohy/dokumenty vzťahujúce k zadávaniu zákazky/vykonania prieskumu trhu medzi ktoré patrí aj printscreen z registra osôb so zákazom účasti vedený ÚVO.

Zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vyhnívacej nádrže VN3 na čistiarni odpadových vôd v Zelenči

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vyhnívacej nádrže VN3 na čistiarni odpadových vôd v Zelenči.

Nádrž VN3 na ČOV Zeleneč je dlhodobo neschopná prevádzky z dôvodu že nespĺňa predpísané normy určujúce vodotesnosť a plynotesnosť nádrže. Predchádzajúce čiastkové opravy neviedli k dosiahnutiu požadovaných výsledkov z hľadiska plynotesnosti a vodotesnosti a preto je potrebné realizovať komplexnú sanáciu vyhnívacej nádrže č. 3 na ČOV Zeleneč.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 13.02.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 24.02.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v obci Cífer

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v obci Cífer.
Predmetom rekonštrukcie je výtlačné liatinové potrubie DN200 z čerpacej stanice pitnej vody „ČS-1“ do vodojemu v celkovej dĺžke 2.685,31 m. Rekonštrukcia sa uskutoční bezvýkopovým spôsobom metódou „relining“ – vtiahnutím nového potrubia HDPE
D 180×10,7SDR 17, PN10 do existujúceho potrubia. Na trase vodovodu sa zrealizuje 7 ks armatúrnych šachiet.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 13.02.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 24.02.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v meste Trnava na ulici Špačinská – II. etapa.

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v meste Trnava na ulici Špačinská – II. etapa.
Predmetom rekonštrukcie je jestvujúci liatinový vodovod DN125/150 v dĺžke 997,00 m. Rekonštrukcia sa uskutoční výkopovým spôsobom, položením nového potrubia HDPE PN10 SDR17 D110x6,6 mm v trase jestvujúceho vodovodu.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 03.02.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 20.02.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadania zákazky na tlač a doručovanie dokumentov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na poskytovanie služby tlače a odosielania účtovných dokumentov zákazníkom Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – tlač a doručovanie faktúr vystavených na úhradu vodného a stočného.
Predpokladané ročné množstvo dokumentov na tlač a poštovú prepravu je cca 150.000 ks.
Zmluva na poskytovanie služieb tlače a doručovania dokumentov bude uzatvorená na obdobie štyroch rokov.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.12.2022.
Lehota na predkladanie ponúk je 12.01.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadať zákazku

5 MÁJA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia dimenzie DN1000 z čerpacej stanice pitnej vody v meste Trnava do vodojemu v obci Zvončín. Predmetom rekonštrukcie bude úsek v celkovej dĺžke 5.570,00 m. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou metódou Relining, vtiahnutím PEHD potrubia Da 900×53,3 mm, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúceho oceľového potrubia Ø 1020,0  x 12,0 mm.    

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.05.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.05.2021 do 14.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zrušení obstarávania

4. MÁJA 2021

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom zákazky bola Rekonštrukcia vodovodu DN1000 VDJ Zvončín VDJ Trnava, II. a III. etapa. 

    O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

 Ďakujeme za doručené ponuky.

Informácia o zrušení obstarávania

19 APRÍLA 2021

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom bola výstavba halového objektu pre parkovanie vozidiel v areáli TAVOS, a.s.

 

 

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Informácia o zámere zadať zákazku

14 APRÍLA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu liatinového vodovodu DN100 a DN150 v obci Dechtice. Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov vodovodu je spolu 1.651,06 m a rekonštrukcia a uskutoční bezvýkopovým spôsobom metódou Berstlining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 12.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

13 APRÍLA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výstavbu halového objektu pre parkovanie motorových vozidiel v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch na Priemyselnej ulici.

Predmet stavby je jednopodlažný objekt s plochou strechou, s výškou 5,47 m a celkovými rozmermi 12 x 51 m  z oceľovej nosnej konštrukcie so sendvičovým opláštením.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 05.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

7 APRÍLA 2021

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu poruchového oceľového vodovodného potrubia DN600 z čerpacej stanice pitnej vody v obci Veľké Orvište do vodojemu v meste Vrbové. Predmetom rekonštrukcie je úsek potrubia od budovy čerpacej stanice Veľké Orvište po areál studne RH13, v dĺžke 2.108,80 m.

Rekonštrukcia vodovodu sa uskutoční výkopovým spôsobom v otvorenej stavebnej ryhe položením nového súbežného potrubia z materiálu HDPE vedľa jestvujúceho vodovodu.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 04.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

30 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu liatinového a PVC vodovodného potrubia DN100 v celkovej dĺžke 596,05 m na ulici Slnečná v meste Trnava.

Rekonštrukcia vodovodu sa uskutoční výkopovým spôsobom v otvorenej stavebnej ryhe.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.04.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

15 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu stavebnej časti a technologického zariadenia primárnej usadzovacej nádrže UN1A  na čistiarni odpadových vôd v Zelenči.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 23.03.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 07.04.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výrobu, dodanie a montáž strojnotechnologického zariadenia pre dopravu zhrabkov na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Zariadenie bude pozostávať zo závitovkového lisu, závitovkového dopravníka a koľajovej dráhy s podvozkom na presun kontajnerov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 19.03.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 31.03.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

26 FEBRUÁRA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výrobu, dodanie a montáž stolárskych výrobkov, nábytku a vybavenia do zákazníckeho centra v budove sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Piešťanoch.

V administratívnej budove sídla obstarávateľa sa v súčasnosti realizujú stavebné úpravy s cieľom zriadenia zákaznického centra. Tieto novovzniknuté priestory obstarávateľ požaduje zariadiť novým vybavením. Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany. 

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk. Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.03.2021. Lehota na predkladanie ponúk je 19.03.2021 do 8.00 hod. Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

25 JANUÁRA 2021

 Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia dimenzie DN1000 z čerpacej stanice pitnej vody v meste Trnava do vodojemu v obci Zvončín. Predmetom rekonštrukcie bude úsek v celkovej dĺžke 5.570,00 m. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou metódou Relining, vtiahnutím PEHD potrubia Da 900×53,3 mm, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúceho oceľového potrubia Ø 1020,0 x 12,0 mm. 

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.02.2021. 

Lehota na predkladanie ponúk je 19.02.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,
tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

06 JANUÁRA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS-1 v obci Smolenice, okres Trnava. Obstarávateľ požaduje realizáciu vrtných prác pre vybudovanie 35 m hlbokého vrtu, hydrodynamickú čerpaciu skúšku, odber a rozbor vzoriek vody, výpočet množstva podzemných vôd a zabezpečenie schválenia výdatnosti podzemných vôd pre novozriadený zdroj vody.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.01.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 29.01.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie obstarávania

08 DECEMBER 2020

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bolo Meranie a monitoring prietokov pitnej vody.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

09 DECEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 2 ks pracovných strojov – kolesových rýpadiel ( traktor – bagrov ) určených na realizáciu výkopových prác pri opravách porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe obstarávateľa.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.12.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

30 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 2 ks pracovných strojov – teleskopických manipulátorov určených na prehŕňanie kalových polí na čistiarňach odpadových vôd.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.12.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

23 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie služby prečerpávania odpadových vôd z nitrifikačnej nádrže do rozdeľovacieho objektu dosadzovacích nádrží na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Objem prečerpávaného množstva odpadovej vody bude cca 700 l/s. Prečerpávanie sa bude realizovať z dôvodu rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných nádrží linky „A“ na ČOV.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

23 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie služby prenájmu prevzdušňovacieho systému pre dočasné zvýšenie kapacity biologického čistenia linky „B“ počas odstávky a rekonštrukcie linky „A“ biologického čistenia odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Súčasťou služby bude dodávanie technického kyslíka pre systém prevzdušňovania. Predpokladaná požadovaná kapacita dodávky kyslíka bude cca 400 kg/hodinu; resp. 9.600 kg denne.

Externé dodávanie kyslíka do systému biologického čistenia odpadových vôd na ČOV Zeleneč sa bude realizovať z dôvodu rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných nádrží na ČOV.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

22 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia na ulici Vinohradnícka v meste Vrbové. Predmetom diela je sanácia oceľového vodovodu DN250 v celkovej dĺžke 492,18 m. Rekonštrukcia sa uskutoční v prevažnej časti predmetného úseku bezvýkopovou metódou Relining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 06.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.11.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

16 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizačnej siete mesta Trnava. Predmetom diela je zhotovenie a montáž zariadení z kompozitných materiálov, ktoré budú slúžiť na zachytávanie plávajúcich nečistôt celkovo v 22 objektoch odľahčovacích komôr kanalizácie Trnava.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 10.11.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie výtlačných oceľových potrubí zo studní De8, De9, De10 a De11 do akumulačnej nádrže na čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice. Jestvujúce potrubia zo studní majú dimenzie DN250, DN350 a DN500 a budú sa rekonštruovať bezvýkopovým spôsobom metódou Relining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

2 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na stavebné práce v súvislosti s realizáciou zákazníckeho centra v administratívnej budove sídla spoločnosti na Priemyselnej ulici č. 10 v Piešťanoch.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

28 SEPTEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie a montáž horáka prebytočného bioplynu na čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch. Súčasťou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie a zabezpečenie potrebnej inžinierskej činnosti.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 SEPTEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie technologického zariadenia a vybavenia starého vodojemu v meste Vrbové. Predmetom diela bude výmena jestvujúcich skorodovaných oceľových prvkov a technologického vybavenia a ich nahradenie nerezovými prvkami. Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.09.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 02.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Scroll to Top