Po 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30,prestávka,12:00-17:00 | Št 7:00-11:30,prestávka,12:00-15:00 | Pi nestránkový deň         

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Informácia o zámere zadania zákazky na nákup koagulantov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie dodávok zrážadla – koagulantu pre účely chemického zrážania fosforu a látkového dočistenia vyčistenej odpadovej vody na čistiarňach odpadových vôd obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje dodávanie koagulantov:

vodného roztoku síranu železitého Fe2(SO4)3 a zmesného vodného roztoku síranu železitého s obsahom soli Al3+ a katiónaktívnej živice na elimináciu vláknitých mikroorganizmov.

Na základe výsledku vyhodnotenia tendra bude s úspešným uchádzačom uzatvorená rámcová kúpna zmluva na obdobie 2 rokov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 22.10.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 29.10.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na diaľkový zber a prenos údajov z vodomerov

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu diaľkového zberu a prenosu dát z výrobných a distribučných vodomerov na ním prevádzkovanej vodovodnej sieti od vodného zdroja, cez vodojemy, diaľkovody, prívodné a zásobné potrubia až po merné objekty na vstupe do jednotlivých obcí.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 29.09.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 15.10.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na zriadenie vodného zdroja pitnej vody v obci Dobrá Voda

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGM-1 v obci Dobrá Voda, okres Trnava. Obstarávateľ požaduje realizáciu vrtných prác pre vybudovanie 20 m hlbokého vrtu, hydrodynamickú čerpaciu skúšku, odber a rozbor vzoriek vody, výpočet množstva podzemných vôd a zabezpečenie schválenia výdatnosti podzemných vôd pre novozriadený zdroj vody.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.08.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 03.09.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na zriadenie vodného zdroja v obci Smolenice

Informácia o zámere zadať zákazku

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS-1 v obci Smolenice, okres Trnava. Obstarávateľ požaduje realizáciu vrtných prác pre vybudovanie 35 m hlbokého vrtu, hydrodynamickú čerpaciu skúšku, odber a rozbor vzoriek vody, výpočet množstva podzemných vôd a zabezpečenie schválenia výdatnosti podzemných vôd pre novozriadený zdroj vody.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 13.08.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 27.08.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zrušení obstarávania

Informácia o zrušení obstarávania

          Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom bolo Zriadenie vodného zdroja pitnej vody HGS – 1 v obci Smolenice.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Informácia o zámere zadania zákazky na vypracovanie PD pre rozšírenie ČOV Leopoldov

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na rozšírenie čistiarne odpadových vôd v meste Leopoldov.

Súčasný stav ČOV Leopoldov je na hranici projektovanej hydraulickej kapacity, pričom projektovaná látková kapacita je už prekračovaná. Táto situácia výrazne obmedzuje možnosť pripájania nových producentov odpadových vôd. Z tohto dôvodu je potrebné zrealizovať rozšírenie  ČOV. Zámerom je realizovať zvýšenie kapacity ČOV o 50% existujúcej kapacity.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 19.07.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 03.08.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na projekt pre rekonštrukciu vodovodu DN600 VDJ Dechtice – VDJ Zvončín

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v obci Dechtice po vodojem v obci Zvončín. Existujúcediaľkové oceľové vodovodné potrubie DN600 je po cca 50 ročnej prevádzke značne poruchové, pričom dochádza k významným stratám vody. Z tohto dôvodu obstarávateľ pripravuje podklady k rekonštrukcii tohto vodovodu s dĺžkou cca 21,3 km.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.07.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.07.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na projekt pre rekonštrukciu vodovodu DN600, VDJ Vrbové – AŠ Žlkovce

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu diela Rekonštrukcia vodovodu DN600 od vodojemu v meste Vrbové po rozdeľovaciu armatúrnu šachtu v katastri Žlkovce. Existujúce diaľkové oceľové vodovodné potrubie DN600 je po cca 50 ročnej prevádzke značne poruchové, pričom dochádza k významným stratám vody. Z tohto dôvodu obstarávateľ pripravuje podklady k rekonštrukcii tohto vodovodu s dĺžkou cca 20,00 km.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.07.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.07.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na rozšírenie kanalizačného dispečingu

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rozšírenia systému kanalizačného dispečingu o šesť nových objektov kanalizačných prečerpávacích staníc ( KPS ).

Jedná sa o kanalizačné prečerpávacie stanice v obciach Majcichov, Veľká Mača, Opoj, Dolné Lovčice, Bučany a Očkov.

Rozsah diela je daný projektovou dokumentáciou a zahŕňa demontáže, dodávky a montáže elektrických rozvádzačov vrátane riadiaceho a komunikačného systému, vybudovanie prepojovacích objektov medzi KPS a rozvádzačmi, softvérové práce na úrovni KPS.  Súčasťou diela bude projekt skutočného vyhotovenia, odborné prehliadky a skúšky, funkčné skúšky, úradné skúšky, zaškolenie obsluhy a likvidácia vzniknutých odpadov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.06.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 02.07.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadania zákazky na rekonštrukciu lapača piesku na ČOV Zeleneč

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie lapača piesku č. 1, ktorý je súčasťou mechanického predčistenia odpadových vôd na ČOV Zeleneč.

Rekonštrukcia pozostáva zo stavebnej a technologickej časti. V rámci stavebnej časti sa zrealizuje úprava jestvujúcich povrchov, zvýšenie ich pevnosti a ochrana konštrukcií pred vonkajšími vplyvmi.

Rekonštrukcia technologickej časti predstavuje najmä repasáciu pojazdového mosta, dodanie a montáž pojazdovej dráhy, pojazdových kolies, usmerňovacích elementov, zhrabovacej lišty hladiny, časti nosnej konštrukcie mamutového čerpadla, a ďalšie súvisiace prvky potrebné k správnej funkcii technologického zariadenia lapača piesku.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.06.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.06.2021 do 08.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

5 MÁJA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia dimenzie DN1000 z čerpacej stanice pitnej vody v meste Trnava do vodojemu v obci Zvončín. Predmetom rekonštrukcie bude úsek v celkovej dĺžke 5.570,00 m. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou metódou Relining, vtiahnutím PEHD potrubia Da 900×53,3 mm, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúceho oceľového potrubia Ø 1020,0  x 12,0 mm.    

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.05.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.05.2021 do 14.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zrušení obstarávania

4. MÁJA 2021

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom zákazky bola Rekonštrukcia vodovodu DN1000 VDJ Zvončín VDJ Trnava, II. a III. etapa. 

    O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

 Ďakujeme za doručené ponuky.

Informácia o zrušení obstarávania

19 APRÍLA 2021

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom bola výstavba halového objektu pre parkovanie vozidiel v areáli TAVOS, a.s.

 

 

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Informácia o zámere zadať zákazku

14 APRÍLA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu liatinového vodovodu DN100 a DN150 v obci Dechtice. Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov vodovodu je spolu 1.651,06 m a rekonštrukcia a uskutoční bezvýkopovým spôsobom metódou Berstlining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 12.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

13 APRÍLA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výstavbu halového objektu pre parkovanie motorových vozidiel v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch na Priemyselnej ulici.

Predmet stavby je jednopodlažný objekt s plochou strechou, s výškou 5,47 m a celkovými rozmermi 12 x 51 m  z oceľovej nosnej konštrukcie so sendvičovým opláštením.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 05.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

7 APRÍLA 2021

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu poruchového oceľového vodovodného potrubia DN600 z čerpacej stanice pitnej vody v obci Veľké Orvište do vodojemu v meste Vrbové. Predmetom rekonštrukcie je úsek potrubia od budovy čerpacej stanice Veľké Orvište po areál studne RH13, v dĺžke 2.108,80 m.

Rekonštrukcia vodovodu sa uskutoční výkopovým spôsobom v otvorenej stavebnej ryhe položením nového súbežného potrubia z materiálu HDPE vedľa jestvujúceho vodovodu.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 04.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

30 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu liatinového a PVC vodovodného potrubia DN100 v celkovej dĺžke 596,05 m na ulici Slnečná v meste Trnava.

Rekonštrukcia vodovodu sa uskutoční výkopovým spôsobom v otvorenej stavebnej ryhe.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.04.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

15 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu stavebnej časti a technologického zariadenia primárnej usadzovacej nádrže UN1A  na čistiarni odpadových vôd v Zelenči.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 23.03.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 07.04.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výrobu, dodanie a montáž strojnotechnologického zariadenia pre dopravu zhrabkov na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Zariadenie bude pozostávať zo závitovkového lisu, závitovkového dopravníka a koľajovej dráhy s podvozkom na presun kontajnerov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 19.03.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 31.03.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

26 FEBRUÁRA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výrobu, dodanie a montáž stolárskych výrobkov, nábytku a vybavenia do zákazníckeho centra v budove sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Piešťanoch.

V administratívnej budove sídla obstarávateľa sa v súčasnosti realizujú stavebné úpravy s cieľom zriadenia zákaznického centra. Tieto novovzniknuté priestory obstarávateľ požaduje zariadiť novým vybavením. Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany. 

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk. Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.03.2021. Lehota na predkladanie ponúk je 19.03.2021 do 8.00 hod. Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

25 JANUÁRA 2021

 Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia dimenzie DN1000 z čerpacej stanice pitnej vody v meste Trnava do vodojemu v obci Zvončín. Predmetom rekonštrukcie bude úsek v celkovej dĺžke 5.570,00 m. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou metódou Relining, vtiahnutím PEHD potrubia Da 900×53,3 mm, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúceho oceľového potrubia Ø 1020,0 x 12,0 mm. 

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.02.2021. 

Lehota na predkladanie ponúk je 19.02.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,
tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

06 JANUÁRA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS-1 v obci Smolenice, okres Trnava. Obstarávateľ požaduje realizáciu vrtných prác pre vybudovanie 35 m hlbokého vrtu, hydrodynamickú čerpaciu skúšku, odber a rozbor vzoriek vody, výpočet množstva podzemných vôd a zabezpečenie schválenia výdatnosti podzemných vôd pre novozriadený zdroj vody.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.01.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 29.01.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie obstarávania

08 DECEMBER 2020

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bolo Meranie a monitoring prietokov pitnej vody.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

09 DECEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 2 ks pracovných strojov – kolesových rýpadiel ( traktor – bagrov ) určených na realizáciu výkopových prác pri opravách porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe obstarávateľa.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.12.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

30 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 2 ks pracovných strojov – teleskopických manipulátorov určených na prehŕňanie kalových polí na čistiarňach odpadových vôd.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.12.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

23 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie služby prečerpávania odpadových vôd z nitrifikačnej nádrže do rozdeľovacieho objektu dosadzovacích nádrží na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Objem prečerpávaného množstva odpadovej vody bude cca 700 l/s. Prečerpávanie sa bude realizovať z dôvodu rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných nádrží linky „A“ na ČOV.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

23 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie služby prenájmu prevzdušňovacieho systému pre dočasné zvýšenie kapacity biologického čistenia linky „B“ počas odstávky a rekonštrukcie linky „A“ biologického čistenia odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Súčasťou služby bude dodávanie technického kyslíka pre systém prevzdušňovania. Predpokladaná požadovaná kapacita dodávky kyslíka bude cca 400 kg/hodinu; resp. 9.600 kg denne.

Externé dodávanie kyslíka do systému biologického čistenia odpadových vôd na ČOV Zeleneč sa bude realizovať z dôvodu rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných nádrží na ČOV.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

22 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia na ulici Vinohradnícka v meste Vrbové. Predmetom diela je sanácia oceľového vodovodu DN250 v celkovej dĺžke 492,18 m. Rekonštrukcia sa uskutoční v prevažnej časti predmetného úseku bezvýkopovou metódou Relining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 06.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.11.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

16 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizačnej siete mesta Trnava. Predmetom diela je zhotovenie a montáž zariadení z kompozitných materiálov, ktoré budú slúžiť na zachytávanie plávajúcich nečistôt celkovo v 22 objektoch odľahčovacích komôr kanalizácie Trnava.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 10.11.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie výtlačných oceľových potrubí zo studní De8, De9, De10 a De11 do akumulačnej nádrže na čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice. Jestvujúce potrubia zo studní majú dimenzie DN250, DN350 a DN500 a budú sa rekonštruovať bezvýkopovým spôsobom metódou Relining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

2 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na stavebné práce v súvislosti s realizáciou zákazníckeho centra v administratívnej budove sídla spoločnosti na Priemyselnej ulici č. 10 v Piešťanoch.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

28 SEPTEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie a montáž horáka prebytočného bioplynu na čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch. Súčasťou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie a zabezpečenie potrebnej inžinierskej činnosti.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 SEPTEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie technologického zariadenia a vybavenia starého vodojemu v meste Vrbové. Predmetom diela bude výmena jestvujúcich skorodovaných oceľových prvkov a technologického vybavenia a ich nahradenie nerezovými prvkami. Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.09.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 02.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Scroll to Top