Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Obstarávanie - Informácia o zámere zadať zákazku

Zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vyhnívacej nádrže VN3 na čistiarni odpadových vôd v Zelenči

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vyhnívacej nádrže VN3 na čistiarni odpadových vôd v Zelenči.

Nádrž VN3 na ČOV Zeleneč je dlhodobo neschopná prevádzky z dôvodu že nespĺňa predpísané normy určujúce vodotesnosť a plynotesnosť nádrže. Predchádzajúce čiastkové opravy neviedli k dosiahnutiu požadovaných výsledkov z hľadiska plynotesnosti a vodotesnosti a preto je potrebné realizovať komplexnú sanáciu vyhnívacej nádrže č. 3 na ČOV Zeleneč.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 13.02.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 24.02.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v obci Cífer

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v obci Cífer.
Predmetom rekonštrukcie je výtlačné liatinové potrubie DN200 z čerpacej stanice pitnej vody „ČS-1“ do vodojemu v celkovej dĺžke 2.685,31 m. Rekonštrukcia sa uskutoční bezvýkopovým spôsobom metódou „relining“ – vtiahnutím nového potrubia HDPE
D 180×10,7SDR 17, PN10 do existujúceho potrubia. Na trase vodovodu sa zrealizuje 7 ks armatúrnych šachiet.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 13.02.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 24.02.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v meste Trnava na ulici Špačinská – II. etapa.

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie vodovodu v meste Trnava na ulici Špačinská – II. etapa.
Predmetom rekonštrukcie je jestvujúci liatinový vodovod DN125/150 v dĺžke 997,00 m. Rekonštrukcia sa uskutoční výkopovým spôsobom, položením nového potrubia HDPE PN10 SDR17 D110x6,6 mm v trase jestvujúceho vodovodu.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 03.02.2023.
Lehota na predkladanie ponúk je 20.02.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadania zákazky na tlač a doručovanie dokumentov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na poskytovanie služby tlače a odosielania účtovných dokumentov zákazníkom Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. – tlač a doručovanie faktúr vystavených na úhradu vodného a stočného.
Predpokladané ročné množstvo dokumentov na tlač a poštovú prepravu je cca 150.000 ks.
Zmluva na poskytovanie služieb tlače a doručovania dokumentov bude uzatvorená na obdobie štyroch rokov.
Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.
Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.12.2022.
Lehota na predkladanie ponúk je 12.01.2023.
Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler
Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadať zákazku na rekonštrukciu časti diaľkového vodovodného privádzača DN600

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu časti diaľkového vodovodného privádzača DN600, ktorý slúži na prepravu vody z vodojemu v meste Vrbové po armatúrnu šachtu EBO pre Jaslovské Bohunice. Predmetom rekonštrukcie je vybraný úsek v dĺžke cca 1800 m, ktorý prechádza cez katastrálne územia obcí Rakovice a Veselé. Rekonštrukcia vodovodu sa bude realizovať v zmysle projektovej dokumentácie prevažne spôsobom vťahovania nového  HDPE potrubia do existujúceho oceľového potrubia ( metóda Relining ).

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 13.12.2022.

Lehota na predkladanie ponúk je 21.12.2022, do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler

Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadať zákazku

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodávku a montáž fotovoltaických elektrární na vybrané prevádzkové objekty Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. a to:

  • Čistiareň odpadových vôd v Zelenči s výkonom 99,22 kWp,
  • Čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch s výkonom 99,22 kWp,
  • Čerpacia stanica pitnej vody v obci Dechtice s výkonom 45,92 kWp.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 14.09.2022.

Lehota na predkladanie ponúk je 20.09.2022.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler

Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadať zákazku na nákup vodomerov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup vodomerov. Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie rámcovej kúpnej zmluvy s predpokladanou dobou trvania zmluvy cca 12 mesiacov a predpokladaným celkovým množstvom zakúpených vodomerov cca 12.454 ks + pripojovacie časti / závitové prípojky / k závitovým vodomerom.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 22.08.2022.

Lehota na predkladanie ponúk je 02.09.2022.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler

Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zrušení obstarávania

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom bol Nákup vodomerov.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 15. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Informácia o zámere zadať zákazku na nákup vodomerov

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup vodomerov. Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie rámcovej kúpnej zmluvy s predpokladanou dobou trvania zmluvy cca 12 mesiacov a predpokladaným celkovým množstvom zakúpených vodomerov cca 15 614 ks + pripojovacie časti / závitové prípojky / k závitovým vodomerom.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná č. 10, 921 79 Piešťany, alebo elektronicky na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.07.2022.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.07.2022.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler Tel.: +421 33 59 66 120, 0915 980 921 mail.: vinkler@tavos.sk

Informácia o zámere zadania zákazky na dodanie kombinovaného kanalizačného vozidla

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie kombinovaného vysokotlakového a sacieho vozidla na zabezpečenie prevádzkovej činnosti obstarávateľa. Vozidlo musí spĺňať parametre uvedené v súťažných podkladoch. Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru na lízing. Forma finančného lízingu po dobu trvania 72 mesiacov, 20% akontácia, splácanie formou fixných rovnakých mesačných splátok.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená na adresu: vo5@prounion.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 15.06.2022.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.06.2022 do 10.30 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Mgr. Barbora Brathová,

Tel.: +421 915 706 351, mail.: vo5@prounion.sk

Informácia o zámere zadať zákazku

5 MÁJA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia dimenzie DN1000 z čerpacej stanice pitnej vody v meste Trnava do vodojemu v obci Zvončín. Predmetom rekonštrukcie bude úsek v celkovej dĺžke 5.570,00 m. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou metódou Relining, vtiahnutím PEHD potrubia Da 900×53,3 mm, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúceho oceľového potrubia Ø 1020,0  x 12,0 mm.    

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.05.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 14.05.2021 do 14.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zrušení obstarávania

4. MÁJA 2021

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom zákazky bola Rekonštrukcia vodovodu DN1000 VDJ Zvončín VDJ Trnava, II. a III. etapa. 

    O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

 Ďakujeme za doručené ponuky.

Informácia o zrušení obstarávania

19 APRÍLA 2021

Obstarávateľ rozhodol o zrušení obstarávania, ktorého predmetom bola výstavba halového objektu pre parkovanie vozidiel v areáli TAVOS, a.s.

 

 

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Informácia o zámere zadať zákazku

14 APRÍLA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu liatinového vodovodu DN100 a DN150 v obci Dechtice. Celková dĺžka rekonštruovaných úsekov vodovodu je spolu 1.651,06 m a rekonštrukcia a uskutoční bezvýkopovým spôsobom metódou Berstlining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 12.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

13 APRÍLA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výstavbu halového objektu pre parkovanie motorových vozidiel v sídle Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v Piešťanoch na Priemyselnej ulici.

Predmet stavby je jednopodlažný objekt s plochou strechou, s výškou 5,47 m a celkovými rozmermi 12 x 51 m  z oceľovej nosnej konštrukcie so sendvičovým opláštením.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 28.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 05.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

7 APRÍLA 2021

          Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu poruchového oceľového vodovodného potrubia DN600 z čerpacej stanice pitnej vody v obci Veľké Orvište do vodojemu v meste Vrbové. Predmetom rekonštrukcie je úsek potrubia od budovy čerpacej stanice Veľké Orvište po areál studne RH13, v dĺžke 2.108,80 m.

Rekonštrukcia vodovodu sa uskutoční výkopovým spôsobom v otvorenej stavebnej ryhe položením nového súbežného potrubia z materiálu HDPE vedľa jestvujúceho vodovodu.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 21.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 04.05.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

30 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu liatinového a PVC vodovodného potrubia DN100 v celkovej dĺžke 596,05 m na ulici Slnečná v meste Trnava.

Rekonštrukcia vodovodu sa uskutoční výkopovým spôsobom v otvorenej stavebnej ryhe.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 12.04.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.04.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

15 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu stavebnej časti a technologického zariadenia primárnej usadzovacej nádrže UN1A  na čistiarni odpadových vôd v Zelenči.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 23.03.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 07.04.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 MARCA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výrobu, dodanie a montáž strojnotechnologického zariadenia pre dopravu zhrabkov na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Zariadenie bude pozostávať zo závitovkového lisu, závitovkového dopravníka a koľajovej dráhy s podvozkom na presun kontajnerov.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 19.03.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 31.03.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

26 FEBRUÁRA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na výrobu, dodanie a montáž stolárskych výrobkov, nábytku a vybavenia do zákazníckeho centra v budove sídla Trnavskej vodárenskej spoločnosti a.s. v Piešťanoch.

V administratívnej budove sídla obstarávateľa sa v súčasnosti realizujú stavebné úpravy s cieľom zriadenia zákaznického centra. Tieto novovzniknuté priestory obstarávateľ požaduje zariadiť novým vybavením. Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany. 

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk. Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.03.2021. Lehota na predkladanie ponúk je 19.03.2021 do 8.00 hod. Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

25 JANUÁRA 2021

 Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia dimenzie DN1000 z čerpacej stanice pitnej vody v meste Trnava do vodojemu v obci Zvončín. Predmetom rekonštrukcie bude úsek v celkovej dĺžke 5.570,00 m. Rekonštrukcia bude realizovaná bezvýkopovou metódou Relining, vtiahnutím PEHD potrubia Da 900×53,3 mm, SDR 17, PE 100, PN10 do jestvujúceho oceľového potrubia Ø 1020,0 x 12,0 mm. 

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 08.02.2021. 

Lehota na predkladanie ponúk je 19.02.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,
tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

06 JANUÁRA 2021

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zriadenie nového vodného zdroja pitnej vody HGS-1 v obci Smolenice, okres Trnava. Obstarávateľ požaduje realizáciu vrtných prác pre vybudovanie 35 m hlbokého vrtu, hydrodynamickú čerpaciu skúšku, odber a rozbor vzoriek vody, výpočet množstva podzemných vôd a zabezpečenie schválenia výdatnosti podzemných vôd pre novozriadený zdroj vody.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu  obstarávateľa:  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79  Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 20.01.2021.

Lehota na predkladanie ponúk je 29.01.2021 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Zrušenie obstarávania

08 DECEMBER 2020

Obstarávateľ ruší tender, ktorého predmetom zákazky bolo Meranie a monitoring prietokov pitnej vody.

O zrušení tendra rozhodol obstarávateľ v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk a jej článku 16. Obchodné podmienky pre realizáciu diela a uzavretie zmluvy: „Obstarávateľ je oprávnený tender zrušiť počas jeho priebehu až do uzatvorenia zmluvy s konkrétnym uchádzačom za podmienky, že zrušenie bude uverejnené rovnakým spôsobom, ako bol tender vyhlásený“.

Ďakujeme za doručené ponuky.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

09 DECEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 2 ks pracovných strojov – kolesových rýpadiel ( traktor – bagrov ) určených na realizáciu výkopových prác pri opravách porúch na vodovodnej a kanalizačnej sieti v správe obstarávateľa.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.12.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 22.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

30 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na nákup 2 ks pracovných strojov – teleskopických manipulátorov určených na prehŕňanie kalových polí na čistiarňach odpadových vôd.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 10.12.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

23 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie služby prečerpávania odpadových vôd z nitrifikačnej nádrže do rozdeľovacieho objektu dosadzovacích nádrží na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Objem prečerpávaného množstva odpadovej vody bude cca 700 l/s. Prečerpávanie sa bude realizovať z dôvodu rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných nádrží linky „A“ na ČOV.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

23 NOVEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na zabezpečenie služby prenájmu prevzdušňovacieho systému pre dočasné zvýšenie kapacity biologického čistenia linky „B“ počas odstávky a rekonštrukcie linky „A“ biologického čistenia odpadových vôd na čistiarni odpadových vôd v Zelenči. Súčasťou služby bude dodávanie technického kyslíka pre systém prevzdušňovania. Predpokladaná požadovaná kapacita dodávky kyslíka bude cca 400 kg/hodinu; resp. 9.600 kg denne.

Externé dodávanie kyslíka do systému biologického čistenia odpadových vôd na ČOV Zeleneč sa bude realizovať z dôvodu rekonštrukcie prevzdušňovacieho systému nitrifikačných nádrží na ČOV.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 17.12.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

22 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na rekonštrukciu oceľového vodovodného potrubia na ulici Vinohradnícka v meste Vrbové. Predmetom diela je sanácia oceľového vodovodu DN250 v celkovej dĺžke 492,18 m. Rekonštrukcia sa uskutoční v prevažnej časti predmetného úseku bezvýkopovou metódou Relining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 06.11.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 16.11.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

16 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu zariadení na zachytávanie plávajúcich nečistôt v odľahčovacích komorách kanalizačnej siete mesta Trnava. Predmetom diela je zhotovenie a montáž zariadení z kompozitných materiálov, ktoré budú slúžiť na zachytávanie plávajúcich nečistôt celkovo v 22 objektoch odľahčovacích komôr kanalizácie Trnava.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 30.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 10.11.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie výtlačných oceľových potrubí zo studní De8, De9, De10 a De11 do akumulačnej nádrže na čerpacej stanici pitnej vody v obci Dechtice. Jestvujúce potrubia zo studní majú dimenzie DN250, DN350 a DN500 a budú sa rekonštruovať bezvýkopovým spôsobom metódou Relining.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 16.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 30.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

2 OKTÓBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na stavebné práce v súvislosti s realizáciou zákazníckeho centra v administratívnej budove sídla spoločnosti na Priemyselnej ulici č. 10 v Piešťanoch.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler, tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Informácia o zámere zadať zákazku

28 SEPTEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na dodanie a montáž horáka prebytočného bioplynu na čistiareň odpadových vôd v Piešťanoch. Súčasťou diela je aj vyhotovenie projektovej dokumentácie a zabezpečenie potrebnej inžinierskej činnosti.

Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 09.10.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 23.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120.

Informácia o zámere zadať zákazku

8 SEPTEMBER 2020

Obstarávateľ má zámer zadať zákazku na realizáciu rekonštrukcie technologického zariadenia a vybavenia starého vodojemu v meste Vrbové. Predmetom diela bude výmena jestvujúcich skorodovaných oceľových prvkov a technologického vybavenia a ich nahradenie nerezovými prvkami. Podrobnejšie informácie o predmete obstarania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany.

Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: vinkler@tavos.sk.

Lehota na podávanie žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov končí dňa 18.09.2020.

Lehota na predkladanie ponúk je 02.10.2020 do 8.00 hod.

Prípadné ďalšie informácie ohľadne obstarávania poskytne Ing. Marian Vinkler,

tel.: 0915 980 921, 033/ 59 66 120

Scroll to Top