Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

POSTUP PRE ZÁKAZNÍKOV - NOVÉ PRIPOJENIE na IS Tavos, a.s.

3 kroky k novej vodovodnej/kanalizačnej prípojke:
1) Objednávka na vyjadrenie
2) Žiadosť o zhotovenie napojenia a uzatvorenia zmluvy
3) Realizácia pripojenia
K napojeniu RD na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu je potrebné najskôr získať vyjadrenie.

1) Objednávka na vyjadrenie:
Formulár: Objednávka na vyjadrenie k PD

Spôsob podania:

– Elektronicky (Objednávku môžete vyplniť aj elektronicky na klientskom portáli TAVOS, a.s.), prostredníctvom e-mailu
– Poštou
– Osobne na TAVOS, a.s.

Postup:

  • Vyplňte žiadosť
  • Priložte dokumenty:
    Projektovú dokumentáciu vodovodnej/kanalizačnej prípojky (návrh trasy vodovodnej/kanalizačnej prípojky, jej dĺžku,  dimenziu) a vodomernej šachty/revíznej šachty (umiestnenie, vnútorné rozmery) s popisom (v prípade, že máte prípojky vyvedené po hranicu pozemku: Jednoduchý zákres vodovodnej a kanalizačnej prípojky do katastrálnej mapy. Do zákresu zakreslite trasu vedenia vodovodnej a kanalizačnej prípojky od verejných sietí po RD, uveďte veľkosť vodovodnej a kanalizačnej šachty a zakreslite miesto ich osadenia a vzdialenosť šachty od miesta napojenia na verejný vodovod a kanalizáciu. Pokiaľ zákres nebude spĺňať vyššie uvedené podmienky, bude Vám žiadosť vrátená.)
    Snímku z katastrálnej mapy (kópia z katastrálneho portálu)

Vyhotovenie vyjadrenia:
Do 30 dní od podania a zaevidovania žiadosti. Vyjadrenie bude doručené žiadateľovi poštou na dobierku, alebo si ho prevezme osobne na pokladni TAVOS, a.s.
Cena za vyjadrenie k ohláseniu drobnej stavby 20 €
Cena za vyjadrenie k územnému a stavebnému konaniu 40 €

Úhrada faktúry za vyjadrenie:
a) Osobne na pokladni TAVOS, a.s. (po vystavení faktúry bude žiadateľ telefonicky kontaktovaný)
b) Poštou na dobierku (suma za vyjadrenie aj s poštovným)

2) Žiadosť o zhotovenie napojenia a uzatvorenia zmluvy:
Formulár: Žiadosť o zhotovenie napojenia a uzatvorenia zmluvy
Spôsob podania:
– Elektronicky (klientsky portál), prostredníctvom e-mailu (info@tavos.sk)
– Poštou
– Osobne na TAVOS, a.s.

Postup:

• Vyplňte žiadosť
• Priložte dokumenty:

a) List vlastníctva (z katastrálneho portálu) nie starší ako 3. mesiace, prípadne návrh na vklad do katastra – kópia
b) Obchodný register, živnostenský list, zriaďovacia listina (v prípade právnickej osoby) – kópia
c) Nájomná zmluva (ak zmluvu uzatvára nájomca) – kópia
d) Stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby – kópia
e) Katastrálna mapa (z katastrálneho portálu) – kópia
f) Vyjadrenie TAVOS a.s. (1.krok Objednávka na vyjadrenie)
g) Projektová dokumentácia + situačný nákres s pečiatkou TAVOS a.s. (súčasť Vyjadrenia TAVOS a.s.)
h) Notársky overenú dohodu o pripojení na vodovodnú prípojku (v prípade, že šachta sa nachádza na pozemku iného vlastníka / spoluvlastníka)
i) Osvedčenie o registrácii kartičky IČ DPH, DIČ (v prípade právnickej osoby) – kópia
j) Súhlas spoluvlastníkov – overený, ak zmluvu uzatvára vlastník s podielom menším ako 51% (možno overiť pred povereným zamestnancom dodávateľa po preukázaní totožnosti spoluvlastníka)
k) Čestné vyhlásenie o vlastnom vodárenskom zdroji
l) Potvrdenie o počte trvalo prihlásených osôb (ak máte obecný/vlastný vodný zdroj)


Vyhotovenie zmluvy:
Do 30 dní od podania a zaevidovania žiadosti. Zmluva a prílohy budú žiadateľovi na podpis doručené poštou v dvoch vyhotoveniach (po dohode elektronicky na mail alebo osobne k podpisu na pobočke TAVOS, a.s.)

3) Realizácia pripojenia:
Podmienkou napojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod a kanalizáciu je uzavretie zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie medzi odberateľom a TAVOS, a.s.

Postup:
a) Pracovník technického úseku TAVOS a.s., na základe podpísanej zmluvy kontaktuje zákazníka a dohodne si s ním termín obhliadky/realizácie.
b) Pred realizáciou žiadateľ zabezpečí, zrealizuje na vlastné náklady výkopové práce a osadí šachtu podľa technických podmienok pripojenia našej spoločnosti
(podmienky-pripojenia-na-vv-a-vk-2020.pdf (tavos.sk) ).
c) Prevádzkovateľ verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o pripojenie nesplní technické podmienky určené prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ VV neudelí súhlas na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod do doby pokiaľ nebudú zo strany žiadateľa uvedené technické podmienky splnené.
d) Pred zahájením zemných prác je žiadateľ povinný zistiť, či sa v ochrannom pásme verejného vodovodu (kanalizácie) v trase pripojenia nenachádzajú iné IS. Ak áno, zabezpečí na vlastné náklady ich vytýčenie v teréne v dotknutom území. (Tavos_Vytycenie inzinierksych sieti.indd)
V prípade, že je to:
• Vodovodná prípojka – V čase príchodu pracovníkov TAVOS a.s. musí byť vodomerná šachta osadená na mieste a potrubie prípojky vyvedené od šachty po verejný vodovod. Pracovníci TAVOS, a.s. osadia navŕtavací pás, ktorým sa napojí vodovodná prípojka na verejný vodovod a osadí sa vodomer s vodomernou zostavou do vodomernej šachty.
• Kanalizačná prípojka: Jej napojenie na verejnú kanalizáciu si investor celé zriaďuje na vlastné náklady, (svojpomocne, príp. kontaktuje firmu, ktorá napojenie zrealizuje). Pracovník TAVOS, a.s. po dohodnutí termínu vykoná iba na obhliadku správneho napojenia kanalizačnej prípojky a osadenia kanalizačnej šachty. Ak v termíne obhliadky bude stavba už zasypaná, je vhodné mať vyhotovenú fotodokumentáciu.
! Vlastníkom vodovodnej prípojky alebo vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo vodovodnej prípojky alebo vlastníctvo kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti (Zák. č. 442/2002 Zb. § 4 ods. 7)
Cena za pripojenie:
Cenník TAVOS

Scroll to Top