Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 1.1.2022

Podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia
výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia
odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., rozhodnutím č. : 0158/2021/V z 15. 12. 2021 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7847

0.9416

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6462

0.7754

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,2071

1,4485

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0158/2021/V z 15. 12. 2021 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým
subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

Scroll to Top