Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Oznam o aktuálnej maximálnej cene za výrobu a dodávku pitnej vody a za odvádzanie a čistenie odpadových vôd od 8.1.2024

Podľa § 14 ods. 11 a 15 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d, § 3, § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve v znení vyhlášky č. 498/2023 Z. z. tak, že mení rozhodnutie č. 0015/2023/V z 01. 12. 2022 v znení rozhodnutia č. 0148/2023/V z 31. 05. 2023 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, 921 79 Piešťany, IČO 36 252 484 s účinnosťou odo dňa doručenia tohto rozhodnutia do konca 6. regulačného obdobia takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3 Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

1,1101

1.3321

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5766

0.6919

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1960

1,4352

maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody privádzanej prevádzkovo súvisiacou kanalizáciou od iného regulovaného subjektu

0,7774

0,9329

Scroll to Top