Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Cena vodného a stočného na rok 2019

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako orgán príslušný na konanie, podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. rozhodol podľa § 14 ods.11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z. Z. z, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v znení vyhlášky č. 204/2018 Z. z., pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s

s účinnosťou od 01. 01. 2019 do 31. decembra 2021 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3

Cena v € s DPH /m3

Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,7398

0,8878

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,6092

0,7310

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1251

1,3501

Úplné znenie rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0016/2018/V zo dňa 16.10.2018 je k dispozícii k nahliadnutiu pod odkazom tu.

Zmena cien v období účinnosti tohto cenového rozhodnutia t.j. od 1.1.2019 do 31.12.2021 sa nevylučuje.

Scroll to Top