Po 7:00-11:30.   12:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-11:30   12:00-17:00 | Št 7:00-11:30   12:00-15:00 | Pi nestránkový deň  |  obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.

Po 7:00-15:00 | Ut nestránkový deň | St 7:00-17:00 | Št 7:00-15:00 | Pi 7:00-12:00
Trnava  033 / 59 66 213     Piešťany 033 / 59 66 146

Cena vodného a stočného na rok 2023

06 JÚN 2023

Podľa § 14 ods. 11 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. a), b) a d), § 3, § 8 a § 10 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 323/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností vo vodnom hospodárstve, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví mení rozhodnutie č. : 0015/2023/V z 1. 12. 2022 pre regulovaný subjekt Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., s účinnosťou 01. 07. 2023 do 31. 12. 2023 takto:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,9737

1.1684

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5164

0.6197

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,1035

1,3242

Cena pre obdobie od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023:

Maximálna cena

Cena v € bez DPH /m3Cena v € s DPH /m3
Výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

0,8409

1.0091

Výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom

0,5164

0.6197

Odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou

1,0752

1,2902

Cenu za výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom je možné uplatniť len tým subjektom, ktorý vlastnia verejný vodovod, ktorému Trnavská vodárenská spoločnosť dodáva pitnú vodu a tento subjekt ďalej fakturuje túto vodu konečnému spotrebiteľovi na základe vlastných schválených cien Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Podľa § 14 ods. 15 zákona o regulácii cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie od roku 2023 do roku 2027, ak úrad neschváli zmenu cenového rozhodnutia.

Scroll to Top